Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Projekt řeší obnovu náhonu a propustků, který napájí historickou vodní nádrž "Jezero" v katastrálním území Lužec u Nejdku v Karlovarském kraji. Jezero se nachází v lesním komplexu. V současné době je technické provedení náhonu ve stavu, který nezaručuje jeho provozuschopnost a tím i dlouhodobou funkci dané vodní plochy a biotopové cennosti. Cílem projektu je obnova funkce původního náhonu zajišťujícího přítok do vodní nádrže Jezero, čímž se… číst dále
Záměrem projektu bylo umožnit volný pohyb v přírodě široké veřejnosti v rámci celkové regenerace a revitalizace území. Jedná se přitom o sadovnicko-krajinářskou obnovu zahradní architektury ve vymezené lokalitě, jakož i o komplexní úpravu veřejné infrastruktury a veřejných prostranství a konverzi tohoto areálu na nové využití, v návaznosti na cíle a priority společenského uplatnění. Cílem realizace projektu je zohledňovat aspekty ochrany… číst dále
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny realizací opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a ke omezení vzniku rizikové situace za povodně. Odbahněním rybníků se zvětšily jejich retenční prostory. Stavebními úpravami t.j. opravou výpustného zařízení a zpevněním břehu došlo ke zvýšení bezpečnosti každého vodního díla, což značně přispěje k omezení rizika při povodni. Termín realizace: 07.01.2011 Registrační… číst dále
Cílem projektu "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25 " byla kompletní výměna střešních plášťů na objektech pavilonu učeben a pavilonu tělocvičen (hlavních objektech školy), posílení tepelné izolace střech těchto objektů, výměna oken, dveří a prosklených stěn v hlavních objektech. Fasáda školy, která byla vybudována před 20 lety, dostala nový tepelně izolační plášť formou kontaktního zateplovacího systému ( pro tento systém… číst dále
Cílem projektu byla rekonstrukce, oprava a zabezpečení nebezpečných sesuvů ve městě Karlovy Vary těchto opěrných zdí:  Luční Vrch č.p. 1065/1, Luční Vrch č.p. 1065/1 - u parcely č. 1202, Goethova stezka za GU – východní část č.p. 785, 781/1, Na Milíři – nad Bellevue č.p. 638, Na Milíři – nad Sanssousi č.p. 638, Ondřejská ul. č.p. 1446, Tylova č.p. 704, U Synagogy č.p. 2943, Ondřejská ul. č.p. 1447. Aktivity vedoucí k naplnění cíle projektu –… číst dále
Cílem projektu byla realizace stavebně technických úprav objektu mateřské školy v Karlových Varech – Východní ulici dosáhnout snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosáhnout úspory provozních (veřejných) nákladů vlastníka Města Karlovy Vary. Prostřednictvím projektu došlo k zateplení všech obvodových vnějších stěn zateplovacím systémem tloušťky 140 mm, v ostění a v nadpraží tl. 40 cm. Zateplení soklu bylo řešeno pomocí soklové desky… číst dále
  Msto Karlovy Vary nechalo zpracovat územní studii lokality Stará vodárna v katastru Karlovy Vary - Tuhnice. Cílem územní studie bylo navrhnout v řešeném území západního meandru řeky Ohře nosnou urbanistickou strukturu a zpracovat koncepci jejího dalšího rozvoje. Důraz byl kladen na vytvoření vhodné urbánní struktury budoucí plánované zástavby s ohledem na dimenze a charakter vymezených veřejných prostranství, funkční náplně zástavby a… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022