Mid-term evaluace realizace strategie IPRÚ Karlovy Vary

Zpracování mid-term evaluace (tj. vyhodnocení průběžného postupu a plnění) strategie IPRÚ Karlovy Vary (dále jen IPRÚKV°) bylo provedeno v rámci implementace této strategie, jejímž nositelem je Statutární město Karlovy Vary. Povinnost zpracovat evaluaci vyplývá s Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 a byla koordinována Ministerstvem pro místní rozvoj – Odborem regionální politiky. Evaluace byla zpracována externím dodavatelem SPF Group, s.r.o. ve spolupráci s nositelem strategie. Obsah a členění dokumentu vychází z metodiky „Mid-term evaluace realizace strategií IPRÚ“ zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj, Národním orgánem pro koordinaci v září 2018. Cílem evaluační zprávy je poskytnout informaci o dosavadním dopadu intervencí realizovaných v rámci IPRÚ Karlovy Vary a jejich procesním uchopení. Tato informace bude využita nositelem IPRÚ pro případné změny v IPRÚ a optimalizaci procesů při jeho implementaci. Evaluační zpráva poskytuje náhled na dosavadní dopad intervencí, které přinášejí synergické efekty právě tím, že jsou realizovány v rámci integrovaného nástroje, na dosavadní objem čerpání a plnění cílů strategie (prostřednictvím monitorovacích ukazatelů). Součástí evaluační zprávy je také upozornění na slabá místa a rizika procesu implementace integrovaného nástroje a formulace doporučení ke zlepšení na straně ŘO, MMR-ORP, nositele i žadatelů o podporu integrovaných projektů. Evaluace je tedy zaměřena dovnitř nástroje u nositele.
Evaluační zpráva je zpracována pro období od 10. 10. 2016 do 31. 12. 2018.
V souladu s metodikou „Mid-term evaluace realizace strategií IPRÚ“ zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj schvaluje evaluaci řídicí výbor a nejpozději do 31.8.2019 bude evaluace zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj – ORP.

TOP 3 slabé stránky a bariéry administrace IPRÚ z pohledu nositele
Za tři hlavní slabé stránky a bariéry, které z pohledu nositele IPRÚKV° ztěžují realizaci IS, byly nositelem IPRÚ identifikovány:

  • Nositel IPRÚ vnímá za hlavní překážku dlouhé lhůty při administraci výzev a jejich změn (nutnost předjednání na MMR-ORP a ŘO – zejm. IROP a zároveň jejich schvalování v ŘV, RM a ZM – a to vždy s dlouhými lhůtami, které nelze podkročit).
  • Překážkou bývá i nízká připravenost projektů, která mj. způsobuje problémy s nastavením parametrů výzev.
  • Nositel IPRÚ dále uvedl za bariéru dublování informačního toku, tj. např. v případě změn ISg se stejné informace uvádí do ISKP, do wordovské verze dokumentu a dále i do přehledu změn.

TOP 3 silné stránky a dobrá praxe administrace IPRÚ z pohledu nositele
Za tři hlavní silné stránky a dobrou praxi, která z pohledu nositele IPRÚKV° usnadňuje realizaci ISg, byly nositelem IPRÚ identifikovány:

  • fungování tematických koordinátorů, jejich znalost místního prostředí v daném tématu, schopnost propojení odborné a dotační znalostní základny, důvěryhodnost manažerského týmu, dobré, korektní, konstruktivní vztahy mezi manažerským týmem a realizátory (fungující partnerský přístup)
  • možnost nastavení parametrů výzev v souladu s aktuální absorpční kapacitou
  • spolupráce s ostatními IPRÚ a lepší plánování díky KAP a MAP.

Závěr

  • Je vhodné zachovat počet tematických koordinátorů (4 tematičtí koordinátoři), tj. jejich počet neredukovat, jelikož by došlo k poddimenzování personálních kapacit.
  • Upravit postup při vyhlašování výzev, tj. výzvy nositele IPRÚ nechat schválit pouze v ŘV, nikoliv i v RM, což přispěje ke zkrácení procesu a současně k nepřetěžování RM.
  • Ze strany nositele IPRÚ by tak byla vítána jednodušší administrace a nižší míra detailu týkající se finančního plánu (např. finanční plán řešený na úrovni haléřů, neřešení drobných pravopisných či stylistických chyb).
  • Bylo by vhodné upravit systém změny ISg tak, aby došlo ke zjednodušení a zrychlení procesu.

Nositel IPRÚ by ocenil, kdyby během realizace IS nedocházelo ke změnám podmínek pro předkládání žádostí o finanční podporu.
Je vhodné pokračovat v dlouhodobém přístupu konzultací s potenciálními žadateli a na platformách pracovních skupin, který zásadně eliminuje problémy nedostatečné absorpční kapacity a nutnosti přepracování nebo zamítání projektových záměrů.
Je třeba i nadále pokračovat v informačních kampaních a dalších aktivitách směrem k potenciálním příjemcům za účelem zvyšování absorpční kapacity.
Nositel IPRÚ by ocenil jednotný přístup jednotlivých ŘO při vyhlašování celkové realizaci IPRÚ.
Je vhodné nadále pokračovat v kontinuální spolupráci s MMR-NOK a ostatními nositeli integrovaných strategií.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 7.5.2021