Integrovaný plán rozvoj území Karlovy Vary

V rámci veřejné zakázky „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary – nákup služeb spojených se vznikem integrované strategie“ byl vybrán zpracovatel integrované strategie IPRÚKV°, společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, spol. s r. o. Práce na integrované strategii IPRÚKV°  tak byly započaty zpracováním analýzy stakeholderů a vymezením území Karlovarské aglomerace.

Aglomerace IPRÚ Karlovy Vary je vymezena tak, aby reagovala na vzájemné vazby v území a zároveň splňovala podmínku Strategie regionálního rozvoje ČR. Centrem aglomerace je Statutární město Karlovy Vary, součástí aglomerace je dalších 26 měst a obcí v jeho bezprostředním zázemí. Karlovarská aglomerace tak představuje 12,2 % rozlohy Karlovarského kraje, v níž žije 37,8 % obyvatel kraje.

Pro přípravu IPRÚKV° byla vytvořena organizační struktura – byl ustaven Výbor pro přípravu strategie a tři pracovní skupiny – Doprava, Prostředí, Lidské zdroje.
Během léta 2014 byla zpracována kompletně analytická část, která je nutným podkladem pro stanovení návrhové části. Analytická část byla podrobně prezentována Výboru pro přípravu strategie a pracovním skupinám. Všichni členové byli zapojeni do její tvorby – nejen ve formě připomínek k již zpracovaným materiálům, ale také aktivní účastí např. při definování problémových oblastí či formulací SWOT analýzy.

Následně byla zpracována první verze návrhové části IPRÚKV°. Příprava návrhové části je kontinuálním procesem, kdy zpracovatelé postupují od obecnějších formulací ke konkrétnímu zaměření. Vše se tvoří na základě jednání pracovních skupin. Každá řešená oblast je popsána formou šablon opatření, které zpracovávají odborní členové pracovních skupin pod metodickým vedením zpracovatelů. Návrhová část bude ještě nadále upravována v souvislosti s dopracováním operačních programů a dalších národních a evropských dokumentů. Závazné budou hodnoty indikátorů a finanční harmonogram, které budou ještě předmětem dalších jednání.

Pracovní verze dokumentu byla v říjnu 2014 předmětem veřejného projednání. IPRÚKV° byl také prezentován Výboru strategického rozvoje a územního plánování, členům byly zaslány kompletní podklady a byli vyzváni k připomínkování. K pracovní verzi se také vyjadřovali členové expertní skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj. V listopadu 2014 proběhla osobní prezentace dokumentu členům expertní skupiny včetně diskuse k připomínkám a způsobům jejich vypořádání.

Dokument IPRÚKV° byl také podroben strategickému posuzování vlivu na životní prostředí (SEA). Proces SEA byl již dokončen v souladu s řízením dle Ministerstva životního prostředí.

Zpracované IPRÚKV° bylo dne 22. prosince 2015  schváleno Zastupitelstvem města Karlovy Vary. 

Přípravu integrované strategie IPRÚKV°  komplikovala skutečnost, že nebyly k dispozici všechny finální verze operačních programů. Přes výše uvedené nesnáze Statutární město Karlovy Vary aktivně komunikuje při přípravě integrované strategie IPRÚ s ostatními městy, které budou tento nástroj využívat, a vedení města se společně s Odborem strategií a dotací zúčastňuje jednání s ministerstvy. Tímto aktivním přístupem má při přípravě integrované strategie IPRÚKV°nejnovější relevantní informace, které se ve zpracování strategie odrážejí.  

Dne 26. 11. 2015 byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií IPRÚ. Zahájení příjmu žádostí o podporu bylo výzvou stanoveno od 1. 1. 2016 žádost byla podána dne 5. 2. 2016. Na přelomu srpna a září 2016 byla integrovaná strategie schválena.

Potenciální žadatelé se mohou obrátit na nositele, pokud chtějí realizovat projekt, který má potenciál naplnit cíle některé z tematických oblastí strategie. Zatím se jedná o nezávaznou konzultační aktivitu. Poté, co bude integrovaná strategie schválena, začne být od roku 2016 naplňována prostřednictvím integrovaných projektů. Jejich sběr bude zahájen jednotlivými výzvami vyhlašovanými nositelem. Potenciální žadatelé budou informováni prostřednictvím těchto webových stránek a na úřední desce města.


Integrovaný plán rozvoj území Karlovy Vary

Příprava Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary pro období 2014–2020 probíhala v rámci projektu „Příprava integrované strategie pro Integrovaý plán rozvoje území Kalrovy Vary, který byl financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc a státního rozpočtu ČR, registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00312.


Integrovaný plán rozvoj území Karlovy Vary

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 6.5.2021