Integrované územní investice Karlovarské aglomerace

ITIKA°

 

Aglomerace ITIKA° byla metodicky vymezena Ministerstvem pro místní rozvoj a tvoří území 33 měst a obcí, ve 3 správních obvodech ORP (Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov). Vymezené území představuje 24 % obcí a měst Karlovarského kraje a má rozlohu 610 km2 se 139 tisíci obyvateli, což představuje 47 % obyvatel kraje.

Pro přípravu ITIKA° byla vytvořena organizační struktura: 

  • Nositel strategie - Statutární město Karlovy Vary
  • Manažer strategie - Ing. Blanka Heroutová
  • Zpracovatel strategie - SPF Group s.r.o.
  • Grafická vizualizace - Karel Hemza
  • Řídicí výbor - výkonný orgán
  • Pracovní skupiny - subjekty předkládající náměty a záměry 

 

 

 

 

ITIKA°

Dokument Strategie ITIKA° má dvě realizační části. Část analytickou a část koncepční.

V souvislosti s přípravou strategie ITIKA° byl vybrán zpracovatel analytické části dokumentu - společnost SPF Group, s.r.o. Analytická část dokumentu obsahuje stěžejní analýzu rozvojových potřeb vytýčeného území aglomerace, která je výchozím podkladem pro další formování podoby strategických řešení dokumentu.

Dokument analytické části Strategie ITIKA° je k dispozici v sekci Dokumenty.

Koncepční část dokumentu ITIKA° zpracovala opět SPF Group, s.r.o. Koncepční část strategie je členěna na část strategickou a implementační. Je zde rozpracován strategický rámec, vazby dokumentu na strategické dokumenty území, popis integrovaných rysů, indikativní seznam strategických projektů, popis typových řešení, popis zapojení partnerů a také proces implentačních postupů dokumentu.

Dokument koncepční části Strategie ITIKA° je k dispozici v sekci Dokumenty.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 19.7.2024