IPRM IOP

Integrovaný operační program (IOP) 2007 - 2013

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z tématických operačních programů, který je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

IOP je rozdělen do jednotlivých prioritních os, které jsou dále členěny do oblastí podpory.

Dotace z oblasti podpory 5.2 (Zlepšení prostředí v problémových sídlištích) v rámci prioritní osy 5 (Národní podpora územního rozvoje) lze čerpat pouze prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst (nelze tedy žádot dotace na tzv. individuální projekty).

Oblast  intervence  5.2  Integrovaného  operačního  programu  se  zaměřuje  na  komplexní  revitalizaci problémových  sídlišť  s nejméně  500  byty  a  rekonstrukce  či  modernizace  technického  stavu  bytových domů  v těchto  sídlištích,  a  to  bez  ohledu  na  jejich  stavební  technologii.

V rámci oblasti podpory 5.2 lze realizovat aktivity:

5.2a) Revitalizace veřejných prostranství:

 • úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu, nezpevněných travnatých ploch
 • parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.)
 • výstavba,  rekonstrukce  a  sanace  dopravní  infrastruktury,  např.  parkovacích  ploch,  pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn
 • výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení
 • budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití

5.2b) Regenerace bytových domů:

 • zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, např. fasády, výměny oken a dveří ve fasádě
 • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, např. střechy
 • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
 • rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů)
 • výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí
 • zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích nebo změně užívání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví obce nebo neziskových subjektů

Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary v Integrovaném operačním programu (IPRM IOP)

Město zpracovalo IPRM IOP v letech 2008 - 2009, Zastupitelstvo města Karlovy Vary dokument schválilo dne 12.05.2009. Součástí dokumentu musela být i definována lokalita, v níž bude možné realizovat výše uvedené aktivity za podpory z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. Z podmínek vyplývá, že se musí jednat o zónu s funkcí bydlení (min. 500 bytů) a vybraná lokalita musela před zahájením realizace vykazovat charakteristiky deprivované zóny (na základě charakteristik, jakými je např. neuspokojivý demografický vývoj, vysoký stupeň kriminality a delikvence apod.). Z tohoto důvodu byla vybrána část Staré Role. V severní části lokality tvoří hranici zóny IPRM na západě ulice Svobodova v délce od křižovatky s ulicí Závodu míru až po křižovatku s ulicí Okružní. Jižní, resp. jihozápadní hranici zóny tvoří celá ulice Okružní, která dále od kruhového objezdu směrem na jih pokračuje ulicí Frimlovou. Ta tvoří západní hranici až po kruhový objezd na křižovatce s ulicí Počernickou. Jižní hranici území tvoří Počernická ulice v úseku od kruhové křižovatky s ulicí Frimlovou na západě až po těleso dráhy ČD na východě. Východní hranici zóny IPRM tvoří ulice Závodu míru od železniční trati směrem na sever až po křižovatku s ulicí Svobodovou. 

Veškeré projekty, které budou realizovány v rámci IPRM, musí být lokalizovány právě v této zóně.

Na základě zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města může Statutární město Karlovy Vary čerpat finanční prostředky v rámci IOP v části 5.2a) a prostřednictvím vyhlašovaných výzev poskytovat dotace v rámci IOP v části 5.2b). 

V rámci aktivity 5.2a) realizuje projekty město na základě kontinuální výzvy.

Dosud byly zrealizovány projekty:

 • Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova
 • Karlovy Vary, vnitroblok Závodu míru
 • Karlovy Vary, park v ulici Karlovarská
 • Karlovy Vary, vnitroblok Truhlářská ulice
 • Karlovy Vary, Stará Role - chodníky
 • Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice

Projekty plánované na rok 2015:

 • Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská
 • Karlovy Vary - obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli
 • Karlovy Vary, revitalizace veřejného prostoru - park za Lidovým domem ve Staré Roli
 • Karlovy Vary - revitalizace veřejného prostoru části sídliště ulice Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli

Statutární město Karlovy Vary vyhlásilo výzvu č. 07, která umožňuje městu podávat žádosti od 12.8.2013 do 31.12.2014. Celkový objem výzvy činí aktuálně 54. 221 774 Kč. Na základě zohlednění kurzu po intervenci ČNB došlo k možnosti navýšit výzvu o 4 533 430 Kč a dále o 35 000 000 Kč, jde o finanční prostředky, které nebyly v rámci Integrovaného operačního programu vyčerpány. Navrhovaná výše alokace pro sedmou výzvu je tedy 54. 221.774 Kč

Oprávněným žadatelem v této výzvě je pouze Statutární město Karlovy Vary.

V rámci aktivity 5.2b) již město vyhlašovat výzvy nebude, finanční prostředky již byly vyčerpány. Bylo podpořeno celkem 36 projektů, dotace na projekty byly vyplaceny v celkové částce 41 mil. Kč

Organizační zabezpečení IPRM

Za účelem řízení a realizace IPRM byl vytvořen tzv. Řídící výbor (ŘV). Celkovou koordinací je pověřen manažer IPRM. Pro každý z připravovaných a realizovaných projektů je ustavena Řídící skupina. O zásadních otázkách IPRM nerozhoduje pouze ŘV, nýbrž Rada města, příp. Zastupitelstvo města.

Manažerem IPRM je Bc. Jiřina Orlichová, projektovým manažerem projektů města v oblasti 5.2a) v IPRM je Bc. Pavlína Stracheová.

V Řídícím výboru zasedají:  Mgr. Jiří Klsák (ZM), Čestmír Bruštík (ZM), Ing. Petr Kulhánek (ZM), Ing. Otmar Homolka (ZM), Michal Riško (ZM), Ing. Daniel Riedl (MMKV), Ing. Miroslav Kučera (SLP), Mgr. Milan Martinek (MZSS), René Weis (IKON)

Více informací o Integrovaném operačním programu nalezte na tomto odkazu www.strukturalni-fondy.cz/iop.
 

IPRM IOP

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 6.5.2021