SEA

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Karlovy Vary, jako předkladatel koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ (dále jen IPRÚKV°) zveřejňuje podle §10 g, odst. 5, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h uvedeného zákona.

Statutární město Karlovy Vary bude 1 x za rok, vždy nejpozději k lednu následujícího kalendářního roku (od roku 2016), vyhodnocovat vliv provádění uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Provádění koncepce, především vlivy zařazených projektů na životní prostředí a veřejné zdraví, bude hodnoceno na základě požadavků stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen Vyhodnocení) na základě indikátorů referenčních cílů životního prostředí a navázání systému monitoringu na rozhodování o podpoře a výběru projektů dle environmentálních kritérií tak, jak byly stanoveny a schváleny v rámci dokumentu Vyhodnocení. Stanovisko příslušného úřadu i dokument Vyhodnocení jsou zveřejněny na internetových stránkách statutárního města Karlovy Vary v sekci, v níž je zveřejněna uvedená koncepce (https://kvprojekty.cz).

Pravidelné vyhodnocení bude prováděno příslušnými odbory statutárního města Karlovy Vary, výsledky hodnocení budou předkládány vedení statutárního města Karlovy Vary a následně zveřejňovány na výše uvedených internetových stránkách statutárního města Karlovy Vary.

Zároveň s přípravou integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary probíhá i proces SEA - vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Veřejné projednání

Ve středu dne 15.7.2015 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Veřejné projednání se uskutečnilo v rámci procesu posuzování vlivů návrhu koncepce Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Dle požadavků zákona jsou v průběhu procesu SEA povinně zveřejňovány příslušné dokumenty v Informačním systému SEA na adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP191K. Návrh koncepce a její vyhodnocení jsou k nahlédnutí na Magistrátu města Karlovy Vary - odbor strategií a dotací nebo také zde na níže uvedených odkazech.

K návrhu koncepce nebyly žádné připomínky ze strany veřejnosti ani od zúčastněných odborníků.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 14.6.2022