IPRM ROP

Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP SZ)

Regionální operační program NUTS II Severozápad představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 − 2013 pro region soudržnosti Severozápad, tvořený Karlovarským a Ústeckým krajem. Zpracovaný program vychází z platných strategických a programových materiálů obou krajů, jako jsou Program rozvoje Ústeckého kraje a Program rozvoje Karlovarského kraje a dalších sektorových či průřezových strategických či koncepčních materiálů, ať již z oblasti dopravy či například z oblasti rozvoje cestovního ruchu, včetně územně plánovací dokumentace.

ROP SZ je rozdělen do jednotlivých prioritních os, které jsou dále členěny do oblastí podpory.

Dotace z oblasti podpory 1.1 (Podpora rozvojových pólů růstu) v rámci prioritní osy 1 (Regenerace a rozvoj měst) lze čerpat pouze prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst (nelze tedy žádat dotace na tzv. individuální projekty).

V rámci oblasti podpory 1.1 lze realizovat projekty zaměřené na:

 • revitalizace, modernizace, zatraktivně a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktuy měst, městských částí, obnovu historických a kulturních památek, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity
 • regenerace brownfields pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy, včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území
 • programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod
 • související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektor
 • zvyšování know-how v oblasti regenreace a revitalizace měst, včetně sdílení dobré praxe v ostatních zemích EU
 • modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení
 • modernizace městské hromadné dopravy, zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel - staré a nadicapované občany

Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary v Regionálním operačním programu Severozápad (IPRM ROP)

Město zpracovalo IPRM ROP v letech 2007 - 2008 IPRM ROP. V té době se muselo rozhodnout, zda bude realizován IPRM územní, nebo tématický. Dne 18.12.2007 schválilo Zastupitelstvo města zónu pro realizaci IPRM: území kolem řeky Ohře a přítoku říčky Rolavy.

Veškeré projekty, které budou realizovány v rámci IPRM, musí být lokalizovány právě v této zóně.

Na základě zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM) může Statutární město Karlovy Vary čerpat  finanční prostředky v rámci ROP, prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst, a to na jednotlivé dílčí projekty, které společně musí přispívat k naplnění cílů IPRM.

GLOBÁLNÍ CÍL IPRM: Zkvalitnit prostředí města a jeho občanskou vybavenost, aby se Karlovy Vary staly přitažlivým a bezpečným místem pro spokojený život obyvatel i návštěvníků města

SPECIFICKÝ CÍL 1: Zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí pro volnočasové aktivity a regeneraci pracovních sil obyvatel i návštěvníků města

OPATŘENÍ 1.1: Podmínky pro volnočasové vyžití obyvatel i návštěvníků města

AKTIVITA 1.1.1: Sportovní infrastruktura

AKTIVITA 1.1.2: Volnočasová infrastruktura

OPATŘENÍ 1.2: Vzhled města a regenerace obyvatel i návštěvníků

AKTIVITA 1.2.1: Infrastruktura k regeneraci obyvatel i návštěvníků

SPECIFICKÝ CÍL 2: Zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných událostí a krizových situací a s tí související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostřeí a majetku obyvatelstva

OPATŘENÍ 2.1: Podpora a spolupráce záchranářských subjektů a obyvatel

AKTIVITA 2.1.1: Infrastruktura pro vzdělávání a přípravu ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku

V rámci IPRM ROP byly zrealizovány a dokončeny projekty, které se v současné době nacházejí ve fázi udržitelnosti:

 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role
 • Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště
 • Centrum zdraví a bezpečí
 • Hala pro míčové sporty

Organizační zabezpeční IPRM

Za účelem řízení a realizace IPRM byl vytvořen tzv. Řídící výbor (ŘV). Celkovou koordinací je pověřen manažer IPRM. Pro každý z připravovaných a realizovaných projektů je ustavena Řídící skupina. O zásadních otázkách IPRM nerozhoduje pouze ŘV, nýbrž Rada města, příp. Zastupitelstvo města.

Manažerem IPRM je Bc. Jiřina Orlichová.

V Řídícím výboru zasedají: Ing. Marie Míšková (Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad), Ing. Veronika Krajsová (AZK, o. s.), Lukáš Huta (AZK, o. s.), Mgr. Jiří Klsák (ZM), Čestmír Bruštík (ZM), Ing. Petr Kulhánek (ZM), Michal Riško (ZM), Ing. Daniel Riedl (MMKV), Ing. Josef Janů (Komise RM), Vladimír Kvasnička (ZM)

Dokument IPRM - ROP dostupný zde ke stažení:

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 6.5.2021