Územní dimenze a integrované nástroje

Integrované nástroje

Evropská komise pro nové programové období 2014 – 2020 zavádí nový rozměr kohezní politiky, a sice tzv. územní dimenzi. Jejím principem je, že podpora nemá být plošná, má jít diferencovaně do konkrétních území na základě potřeb daného území. Požadavky na územní dimenzi jsou také ukotveny v Dohodě o partnerství.

Jedním ze způsobů, jak naplnit požadavky na územní dimenzi, jsou tzv. integrované přístupy. Jedná se o zcela nový přístup k podpoře z ESIF.

Vláda schválila svým usnesením č. 681 dne 27. srpna 2014 Národní dokument k územní dimenzi. V něm je u každého specifického cíle operačních programů uvedeno, zda se jedná o plošné řešení, či zda má charakter územní dimenze. U těch, které vykazují znaky územní dimenze, je uvedeno, zda je možné je řešit prostřednictvím integrovaného přístupu.

Integrovaný přístup zajišťuje věcnou, územní a časovou provázanost intervencí realizovaných na základě integrované strategie rozvoje území. V podmínkách České republiky jsou umožněny 3 typy integrovaných nástrojů:

  • ITI (Integrovaná územní investice) – určená pro 7 nejvýznamnějších městských aglomerací (Praha a Středočeský kraj, Ústecko-chomutovská aglomerace, Plzeňská aglomerace, Olomoucká aglomerace, Brněnská metropolitní oblast, Ostravská aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace)
  • IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) – týká se 6 aglomerací s regionálním významem (Karlovarská, Mladoboleslavská, Jihlavská, Zlínská, Českobudějovická, Liberecko-jablonecká aglomerace)
  • CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) – týká se venkovských oblastí řešených prostřednictvím místních akčních skupin.

Usnesením č. 682 ze dne 27. srpna 2014 schválila vláda Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů, který stanoví způsob, jímž mají být integrované strategie zpracovány, a co vše mají obsahovat. Základním požadavkem je uplatnění principu partnerství.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městě a směřují k dosažení společného cíle či cílů města. Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013.

V podmínkách České republiky bylo možné v programovém období 2007 - 2013 integrované plány rozvoje měst uplatnit ve dvou operačních programech:

  • v Integrovaném operačním programu (IPRM IOP) - týká se měst s min. 20 tis. obyvatel
  • v Regionálním operačním programu (IPRM ROP) - týká se měst s min. 50 tis. obyvatel

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 2.11.2023