Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Projekt vychází z Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary v IOP, který byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27.3.2009. Ulice Hlávkova i Smetanova jsou součástí zóny IPRM. Předmětem realizace projektu je rekonstrukce místních komunikací funkční skupiny C (obslužná komunikace) v Karlových Varech na funkční skupinu D1 (Obytná zóna). Současný stav komunikací je nevyhovující, i vzhledem k bezpečnosti je nutná celková… číst dále
Cílem projektu Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova je zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Dvořákovy ulice ve Staré Roli. Nově navržený lesopark s povrchem dusané hlíny je se stávajícím dětským hřištěm odcloněn zelení od stávajících rodinných domů. Kolem stávajících stromů v lesoparku je vytvořen rozšířený ostrůvek pro posezení.  Stávající podélné parkovací… číst dále
Obsahem projektu, vycházejícího ze zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města v IOP, je zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím veřejného prostranství vnitrobloku ulice Závodu míru, jež tyto podmínky dosud neposkytovalo. Proto v tomto vnitrobloku došlo k rozšíření možnosti parkovacích stání pro automobily a k revitalizaci zeleně. Mezi další aktivity patřila výstavba městského mobiliáře, obnova vodovodních… číst dále
V rámci Integrovaného plánu rozvoje města v IOP byl zrealizován další projekt, který byl zaměřen na výstavbu parku v ulici Karlovarská ve Staré Roli. V provedených průzkumech byla tato lokalita vyhodnocena jako typický výdobytek své doby (70. léta) s paneláky v řadě bez zázemí, neosobní, s neutěšenou uměleckou výzdobou a zbytky náhodou přeživších solitér stromů. Kdysi toto místo sloužilo jako park s dětským pískovištěm, lavičkami a komunikacemi… číst dále
Obsahem a cílem projektu, vycházejícího ze zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města v IOP, bylo zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Truhlářské ulice pocházejícího ze 70. let minulého století, jenž tyto podmínky neposkytoval. Proto v tomto vnitrobloku došlo k rozšíření možností parkovacích stání pro automobily a k revitalizaci zeleně. Mezi další aktivity… číst dále
Prostor náměstíčka mezi školou, poštou a Lidovým domem, tedy celkovou revitalizaci zeleně s vyřešením příjezdů ke všem dotčeným budovám vč. zásobování, dále pak dopravu v klidu zejména ve vztahu k poště. Celkovou stavební úpravu parkoviště mezi obchodním domem COOP a objektem kina vč. Lidového domu. Stavební úprava se rozšíří i na prostor demolovaných garáží. Revitalizace stávajícího parku mezi bytovým domem Dvořákova, ulicí Hlávkovou, poštou a… číst dále
Cílem projektu je revitalizace veřejného prostranství v prostoru Janáčkova a Fibichovy ulice ve Staré Roli. Stavba byla provedena v jedné etapě. Komunikace byly z části rozšířené tak, aby se dalo parkovat po obou stranách, průběžný jednosměrný jízdní pruh má minimální šířku 3,50m a je na několika místech vychýlen do šikany z důvodu zpomalení projíždějících aut. Křižovatka obou ulic bude tvarově upravena nakolmením a zúžením. Je zde prodloužen… číst dále
Prostor vnitrobloku bude řešen v těchto částech: část určenou pro vjezd a parkování Stávající vjezd šířky 6m je v návrhu rozšířený na 8m - což umožní oboustranné parkování s volným průjezdem v šířce 4m. Vjezd je navržen dle doporučení DI PČR přes zvýšený přejezd. Napravo je navržen chodník pro obsluhu parkujících vozidel šířky 1 m. Na této straně budou odstraněna nepoužívané konstrukce na sušení prádla a nejbližší stromy. Plocha pro parkování… číst dále
Projekt obsahuje tři části: Vnitroblok Třešňová Stará Role – chodníky Obnova ulic ve staré Roli, ul. Nad Dvorem, Rohová, Hornická kol. na každou část byla zpracována projektová dokumentace. Vnitroblok Třešňová Předmětem stavby je rekonstrukce slepé místní komunikace funkční skupiny C (Obslužná komunikace) v Karlových Varech – Staré Roli za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí… číst dále
Chodníky Závodu míru byly ve stavu, kdy byly nebezpečné pro chodce, nebyly zde prvky pro nevidomé a slabozraké. V rámci stavebního objektu je navržena rekonstrukce chodníků se stavebními úpravami zajišťujícími splnění požadavků příslušných předpisů. Směrové vedení je doloženo ve výkresových přílohách. Chodník je v zastavěné části obce navržen v trase stávajících chodníků, které budou v rámci projektu rekonstruovány. Vjezdy na okolní pozemky… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022