Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Město Karlovy Vary za podpory Ministerstva kultury České republiky dokončilo 1. fázi Management Planu, který definuje a analyzuje hodnoty města. Památky, které jsou součástí Seznamu světového dědictví UNESCO, mají bohatou doprovodnou dokumentaci, která popisuje jejich jedinečnost a celosvětovou mimořádnou univerzální hodnotu. Kromě toho hodnotí její zachovalost, autenticitu, stávající a doporučený způsob ochrany. Konstatuje, že město splňuje… číst dále
Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných aktivit a projektů, které směřují k rozvoji ve vymezeném území, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. Projekt je zaměřen na zajištění podmínek, vč. administrativní kapacity pro vytvoření pracovní verze IPRÚ Karlovy Vary a jeho blízkého okolí pro programové období 2014-2020. Cílem projektu je vytvoření kvalitní… číst dále
V souladu se strategií efektivní veřejné správy dochází na centrální, regionální a místní úrovni k implementaci eGovernment projektů, tj. k elektronizaci výkonu státní správy. Nutnou podmínkou je vybudování spolehlivé a moderní IT infrastruktury. Obce s rozšířenou působností mají počítačové vybavení a související infrastrukturu většinou na konci životnosti a nedisponují prostředky na jejich obnovu a rozvoj. Mají však zájem o zapojení se do… číst dále
Město Karlovy Vary zadáním této studie pokračuje ve svém strategickém záměru vybudovat v centrální části města integrovaný dopravní terminál veřejné hromadné dopravy (dále pouze IDT). Hlavním účelem a cílem této studie je prověřit a vyhodnotit záměr města situovat IDT na území Varšavská-Horova ul. a navrhnout takové řešení, které bude za daných podmínek ideální, reálné, realizovatelné a pro mě to přínosné. Účelem je v rozumné míře minimalizovat… číst dále
Projekt se zabývá strategickým řízením rozvoje města v oblasti udržitelné mobility a dopravy. Předmětem projektu je zpracování Plánu udržitelné městské mobility  Karlovy Vary a Generelu dopravy Karlovy Vary (dále jen SUMP a GD) s povinnými částnmi dle metodiky zpracované Centrem dopravního výzkumu ČR a adekvátní projednání tohoto plánu během jeho tvorby. SUMP a GD Karlovy Vary bude navazovat na stávající strategické a rozvojové dokumenty města… číst dále
Cíl projektu: Vytvořit soubor integrovaných aktivit vedoucích k nastavení koordinační činnosti a komunikační platformy při zajištění realizace koncepčního řešení sociální exkluze a přímá realizace tohoto způsobu řešení bytové problematiky v rámci pilotního ověření dopadu jednotlivých aktivit na účastníky projektu. Cíle bude dosaženo systémovým propojením oblasti zaměstnávání, bydlení a přímé práce. Výčet klíčových aktivit: Noví pracovníci a… číst dále
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 1.2.2019 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté). Projekt bude realizován… číst dále
Sadová kolonáda se nalézá v Dvořákových sadech, v lázeňské části města Karlovy Vary. Kolonáda je orientována v ose SV-JZ a je tvořena dvěma pavilony (altány) propojenými spojovací kolonádní chodbou. Vstup je zabezpečen z obou koncových částí kolonády. Stavba je zapsána jako Kulturní památka v rejstříku ÚSKP pod číslem 27946/4-4052. Objekt se nachází v památkové zóně Karlovy Vary v rejstříku ÚSKP vedené pod číslem 2134. Kolonáda slouží jako… číst dále
Samotný projekt/předmět rekonstrukce je zaměřen na provedení dílčích úprav a částečné obnovy Mlýnské kolonády v Karlových Varech. Díky realizaci projektu dojde k rozsáhlým, ale i dílčím úpravám stávajícího objektu kolonády, sanaci nosných konstrukcí, spodní stavby, pískovcových obkladů, uměleckých prvků a skalního masivu za Mlýnským pramenem. Dále dojde k opravám statických závad, zatékání do konstrukcí, dlažeb, schodišť, kanalizačních a… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2021 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt bude realizován od dubna 2021 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů… číst dále
Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace. Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem… číst dále
Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace. Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem… číst dále
Strategický projekt: „Koncept využití moderních technologií (augmentované a virtuální reality) jako průvodce městem Karlovy Vary, využití v rámci Smart City“ Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“, projekt Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938.    
Cílem projektu je podpora integrace a jazykového vzdělávání cizinců se zaměřením na děti a mládež. Prevence sociálního vyloučení dětí - cizinců ve školním prostředí.  V rámci snahy o co nejefektivnější způsob začlenění žáků s různorodým kulturně - náboženským, jazykovým i sociálně - ekonomickým zázemím škola podporuje preventivní aktivity, zejména citlivě a ohleduplně integrovat nové s odlišným mateřským jazykem pomocí následujících aktivit… číst dále
  Msto Karlovy Vary nechalo zpracovat územní studii lokality Stará vodárna v katastru Karlovy Vary - Tuhnice. Cílem územní studie bylo navrhnout v řešeném území západního meandru řeky Ohře nosnou urbanistickou strukturu a zpracovat koncepci jejího dalšího rozvoje. Důraz byl kladen na vytvoření vhodné urbánní struktury budoucí plánované zástavby s ohledem na dimenze a charakter vymezených veřejných prostranství, funkční náplně zástavby a… číst dále
  Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů částku 100.000 Kč. Dotace bude použita na  zpracování doprovodných vzdělávacích programů s přesnou formou a obsahem pro různé cílově skupiny a nákup pomůcek potřebných k vytvoření a realizaci obsahového libreta. Tím dojde k rozšíření stávající expozice Great Spa Towns… číst dále
Projekt je zaměřen na zajištění administrativních podmínek a kapacit pro vytvoření kvalitní implementační struktury při realizaci integrované strategie ITI Karlovy Vary jako nástroje územní dimenze kohezní politiky České republiky v programovém období 2021 -2027. Cílem projektu je připravit nositele ITI Karlovy Vary po administrativní stránce na řízení a implementaci ITI Karlovy Vary. Úspěšné vybudování fungující implementační struktury v podobě… číst dále
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora rozvoje cyklistické infrastruktury. Dotační program je cílen na přípravu a realizaci projektů k naplňování krátkodobých a dlouhodobých opatření a v souladu s cíli a záměry Karlovarského kraje v oblasti rozvoje aktivní mobility a rozvoje cyklistické infrastruktury. Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/757/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022