Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Projekt "Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště" je dvouetapovým projektem, jehož 1. etapa byla zahájena 2. ledna 2009 a ukončena byla 31. 12. 2011. 2. etapa projektu následovala od 1. 1. 2012 a ukončena byla ke dni 30. 4. 2013. Realizací projektu došlo k vybudování hlavního bazénu, který má 6 drah o délce 25 m s hloubkou od 1,2 m do 2,8 m. V místech nejnižší hloubky je bazén spojen s relaxační zónou, ve které je v celé délce… číst dále
Předkládaný projekt si klade za cíl rekonstruovat a modernizovat dopravní terminál u Tržnice v Karlových Varech, který odpovídá tranzitnímu uzlu regionálního významu s převahou městské linkové dopravy, ze kterého v běžný pracovní den odjede více jak 900 autobusových spojů.  Součástí záměru jsou rekonstrukce místních komunikací za účelem zvýšení jejich únosnosti z důvodu pojíždění těžké, pomalé dopravy, obnova technických sítí a veřejného… číst dále
Projekt vychází z Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary v IOP, který byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27.3.2009. Ulice Hlávkova i Smetanova jsou součástí zóny IPRM. Předmětem realizace projektu je rekonstrukce místních komunikací funkční skupiny C (obslužná komunikace) v Karlových Varech na funkční skupinu D1 (Obytná zóna). Současný stav komunikací je nevyhovující, i vzhledem k bezpečnosti je nutná celková… číst dále
Projekt řeší obnovu náhonu a propustků, který napájí historickou vodní nádrž "Jezero" v katastrálním území Lužec u Nejdku v Karlovarském kraji. Jezero se nachází v lesním komplexu. V současné době je technické provedení náhonu ve stavu, který nezaručuje jeho provozuschopnost a tím i dlouhodobou funkci dané vodní plochy a biotopové cennosti. Cílem projektu je obnova funkce původního náhonu zajišťujícího přítok do vodní nádrže Jezero, čímž se… číst dále
Předmětem projektu bylo především řešení areálu, jeho rozšíření a modernizace stávajících sportovních zařízení, včetně výstavby nového zázemí pro sportovně založenou veřejnost. V rámci projektu bylo vybudováno zázemí pro záchranáře (ošetřovna, WC, sprchy, šatna, úklidové komory, garážové stání), hygienické zázemí pro návštěvníky areálu (WC a sprchy, nerezové venkovní sprchy, pítka, objekt převlékáren), dále šatní skříňky umístěné přímo na pláži… číst dále
Cílem projektu bylo využít opuštěnou lokalitu v meandru řeky Ohře pro založení přírodního parku. Základem přírodního parku je uspořádání volnočasových aktivit tak, aby okolí Ohře umožňovalo rekreační a sportovní vyžití obyvatel města bez budování speciálních zařízení a rozsáhlých obslužných staveb. V rámci přírodního parku byla vybudována: hřiště a sportoviště pro všechny věkové kategorie, sportovní stezka v délce 930 m, umělé vodní nádrže, byly… číst dále
Cílem projektu Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova je zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Dvořákovy ulice ve Staré Roli. Nově navržený lesopark s povrchem dusané hlíny je se stávajícím dětským hřištěm odcloněn zelení od stávajících rodinných domů. Kolem stávajících stromů v lesoparku je vytvořen rozšířený ostrůvek pro posezení.  Stávající podélné parkovací… číst dále
Záměrem projektu bylo umožnit volný pohyb v přírodě široké veřejnosti v rámci celkové regenerace a revitalizace území. Jedná se přitom o sadovnicko-krajinářskou obnovu zahradní architektury ve vymezené lokalitě, jakož i o komplexní úpravu veřejné infrastruktury a veřejných prostranství a konverzi tohoto areálu na nové využití, v návaznosti na cíle a priority společenského uplatnění. Cílem realizace projektu je zohledňovat aspekty ochrany… číst dále
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny realizací opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a ke omezení vzniku rizikové situace za povodně. Odbahněním rybníků se zvětšily jejich retenční prostory. Stavebními úpravami t.j. opravou výpustného zařízení a zpevněním břehu došlo ke zvýšení bezpečnosti každého vodního díla, což značně přispěje k omezení rizika při povodni. Termín realizace: 07.01.2011 Registrační… číst dále
Cílem projektu "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25 " byla kompletní výměna střešních plášťů na objektech pavilonu učeben a pavilonu tělocvičen (hlavních objektech školy), posílení tepelné izolace střech těchto objektů, výměna oken, dveří a prosklených stěn v hlavních objektech. Fasáda školy, která byla vybudována před 20 lety, dostala nový tepelně izolační plášť formou kontaktního zateplovacího systému ( pro tento systém… číst dále
Cílem projektu byla rekonstrukce, oprava a zabezpečení nebezpečných sesuvů ve městě Karlovy Vary těchto opěrných zdí:  Luční Vrch č.p. 1065/1, Luční Vrch č.p. 1065/1 - u parcely č. 1202, Goethova stezka za GU – východní část č.p. 785, 781/1, Na Milíři – nad Bellevue č.p. 638, Na Milíři – nad Sanssousi č.p. 638, Ondřejská ul. č.p. 1446, Tylova č.p. 704, U Synagogy č.p. 2943, Ondřejská ul. č.p. 1447. Aktivity vedoucí k naplnění cíle projektu –… číst dále
Cílem projektu bylo vybudování moderní optické sítě města Karlovy Vary a propojení příspěvkových organizací včetně základních škol, zvýšení bezpečnosti dat a informací v rámci jednotného systému řízení přístupových práv, zajištění větší transparentnosti chodu úřadu díky centrálnímu úložišti dat a centrální archivaci emailové komunikace, a v neposlední řadě trvalá záchrana listinných fondů regionálního kulturního dědictví – ochrana historické… číst dále
Vytvořit bezpečné propojení místních částí Rybáře a Dvory s centrem města, čímž se cyklistická a pěší doprava svede z provozně velmi zatížených místních komunikací na bezpečnou cyklostezku se smíšeným provozem (C9). Trasa povede po levém břehu řeky Ohře a kromě zmíněného zvýšení bezpečnosti přispěje i k revitalizaci jejího okolí, které je nyní nevyužívané a velmi zanedbané. Cyklostezka spojí dva hotové úseky cyklostezky - jeden vede podél OC… číst dále
Cílem projektu "Karlovarská zahrada v parku Theresienstein" bylo vybudovat informační panely na naučné stezce podél řeky Teplé v lázeňském území Karlových Varů, uspořádat několik diskusních kulatých stolů a navštívit zahraničního partnera v Hofu se zaměřením na výměnu zkušeností a rozvoje další spolupráce. V rámci přeshraniční spolupráce byla naučná stezka lázeňskými parky vybudována  s vícejazyčnými (ČJ, NJ, AJ, RJ) informačními tabulemi a… číst dále
Podle stavebně architektonického průzkumu, je doba vzniku objektu kostela Sv. Urbana řazena do poloviny 13. století (1245 - 1250, pozdní románský sloh - gotika). Jedná se o nejstarší stojící stavbu v Karlových Varech. Na objektu došlo k několika opravám a částečným přestavbám, např. v letech 1715 - 1717, dále roku 1818, 1832 - 1833, 1924, 1938 – 1945 proměněn v německý Památník obětem 1. světové války. Součástí objektu zařazeného do nemovité… číst dále
Obsahem projektu, vycházejícího ze zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města v IOP, je zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím veřejného prostranství vnitrobloku ulice Závodu míru, jež tyto podmínky dosud neposkytovalo. Proto v tomto vnitrobloku došlo k rozšíření možnosti parkovacích stání pro automobily a k revitalizaci zeleně. Mezi další aktivity patřila výstavba městského mobiliáře, obnova vodovodních… číst dále
V rámci Integrovaného plánu rozvoje města v IOP byl zrealizován další projekt, který byl zaměřen na výstavbu parku v ulici Karlovarská ve Staré Roli. V provedených průzkumech byla tato lokalita vyhodnocena jako typický výdobytek své doby (70. léta) s paneláky v řadě bez zázemí, neosobní, s neutěšenou uměleckou výzdobou a zbytky náhodou přeživších solitér stromů. Kdysi toto místo sloužilo jako park s dětským pískovištěm, lavičkami a komunikacemi… číst dále
Obsahem a cílem projektu, vycházejícího ze zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města v IOP, bylo zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Truhlářské ulice pocházejícího ze 70. let minulého století, jenž tyto podmínky neposkytoval. Proto v tomto vnitrobloku došlo k rozšíření možností parkovacích stání pro automobily a k revitalizaci zeleně. Mezi další aktivity… číst dále
V areálu 1. Mateřské školky v Krymské ulici byl zrealizován projekt “Karlovy Vary - MŠ Krymská, se zahradou do přírody“, který podpořil environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí v Karlových Varech. V rámci projektu byly vybudovány hrací zóny, umělý potůček, jezírko, bylinkové záhony, bludiště a smyslové chodníčky, byl vytvořen vrbičkový tunel, tee-pee aj. Dále byla osázena nová vegetace. Projekt podporuje environmentální vzdělávání,… číst dále
Skalní masiv ve Slovenské ulici je tvořen středně zrnitým granitem s velkou hustotou diskontinuit. Tyto poruchy způsobují rozvolnění kamenných bloků a zároveň umožňují postupnou degradaci celých oblastí svahu vlivem klimatického zatížení. V případě rozrušení kamenných bloků dochází k jejich vyjíždění ze skalního masivu a vypadávání. V případě menší pevnosti granitu dochází až ke vzniku nesoudržných kamenných splazů a tím tak k poruchám a… číst dále
Předmětem projektu jsou stavební úpravy Základní školy Truhlářská v Karlových Varech vedoucí ke snížení energetické náročnosti zateplením objektů. Projekt navrhuje zateplení obvodových stěn 5 pavilónů 2. stupně základní školy (pavilon1, pavilon 2, stravování , tělocvnična a vstupní hala). Dále projekt řeší zateplení rovných střech. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov a zároveň dosažení úspor provozních nákladů vlastníka -… číst dále
Komplex ZŠ 1.Máje se skládá ze dvou budov - budova školy a budova tělocvičny. Předmětem žádosti o dotaci je pouze budova školy. Projekt navrhuje zateplení větší části vlastního objektu školy, včetně vnitřního atria, jednopodlažní přístavby šaten s hlavním vstupem do objektu školy. Dále se jedná o zateplení fasády dvoupodlažního objektu školní jídelny a kuchyně, který je provozně propojen s budovou školy. Projekt řeší výměnu části otvorových… číst dále
V rámci Evropského fondu regionálního rozvoje, Operačního programu životního prostředí byl předložen projekt „Karlovy Vary, tůně pro obojživelníky“, který je též vázán na Strategický plán rozvoje města Karlovy Vary spadající do prioritní osy Růst kvality života 4D Rozvoj přírodních složek prostředí. Vizí projektu je obnova vodních ploch za účelem trvalé retence povrchového odtoku a mělké úrovně podzemních vod v prostorách dvou tůní a… číst dále
Jak již samotný název napovídá, je tento projekt zaměřen na snížení prašnosti z plošných zdrojů v souladu s cíli příslušné oblasti podpory Operačního programu životního prostředí. Předmětem projektu je nákup samosběrného vozu určeného k profesionálnímu nasazení právě za účelem zlepšení čištění silnic ve statutárním městě Karlovy Vary. Realizací projektu dojde ke snížení prašnosti z plošných zdrojů a tím ke zlepšení stavu ovzduší v dané lokalitě… číst dále
Cílem projektu je regenerace parků, které jsou součástí naučné stezky lázeňskými parky Karlových Varů. Jedná se o historicky významné lokality a důležitá vycházková a odpočivná místa pro lázeňské hosty i obyvatele Karlových Varů. Projekt vychází z bohaté historické tradice zahradního umění a snaží se na ni navázat a vybudovat zde novou aktivitu rozšiřující nabídku města. Hlavní prioritou je stabilizace stávajících stromů v parcích, rozšíření… číst dále
Cílem projektu je revitalizace sídelní zeleně posilující biodiverzitu. Projekt významnou měrou přispěje k obnově zeleně na významném historickém hřbitově v Karlových Varech - Drahovicích. Dlouhodobé zachování hodnocených dřevin a hodnoceného vegetačního prvku jako celku - zajištění jeho plné funkčnosti – estetické, kulturní a pietní, a v neposlední řadě i ekologické. Tomu jsou přizpůsobeny konkrétní zásahy včetně návrhu nových výsadeb.… číst dále
Prioritou tohoto projektu je zabezpečení nebezpečného sesuvu skalního masivu podél silnice I/6 v lokalitě při železničním viaduktu a tunelu na trati Karlovy Vary dolní nádraží – horní nádraží. Délka zřícené části svahu je cca 24 000 mm a nejvyšší výška je cca 15 000 mm. Svah v zasaženém území je tvořen granitovým podložím, na povrchu s hlinitopísčitými až písčitými sutěmi, které jsou porostlé vzrostlou náletovou vegetací. Granitové podloží… číst dále
Město Karlovy Vary postupně realizuje v souladu s ROP NUTS II Severozápad v rámci prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu výstavbu víceúčelového areálu pro sport, kulturu a výstavnictví. V souladu s územním plánem město na pozemcích katastrálního území Tuhnice postupně realizovalo tréninkovou a multifunkční halu – KV Aréna a poté krytý plavecký bazén. Dalším projektem v rámci této… číst dále
Projekt je předkládán do ROP NUTS II Severozápad v rámci prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu. Předkládaný projekt je zcela v souladu s touto prioritní osou a oblastí podpory a přispívá k naplnění jejich cílů.  V rámci oblasti podpory 1.1 byl pro rozvojovou zónu podél řeky Ohře Statutárního města Karlovy Vary zpracován integrovaný plán rozvoje města (IPRM Karlovy Vary), v němž je… číst dále
Statutární město Karlovy Vary má nyní platný územní plán, který byl schválen zastupitelstvem města na jeho 10. zasedání dne 14. října 1997. Územní plán je funkční, naplňuje požadavky města i správních orgánů. Během platnosti tohoto Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen ÚPKV) se však zásadně změnily základní podmínky, za kterých byl ÚPKV schválen - hospodářské, demografické i společenské, objevily se nové limity v území, podstatně se… číst dále
Základní škola J. A. Komenského byla dokončena v roce 1971. Konstrukčně se jedná o montovanou skeletovou stavbu typu školního skleletu s viditelnými průvlaky, obvodové stěny z keramzibetových pásů. Projekt navrhuje výměnu původních okenních výplní za nová plastová okna. Kontaktním zateplovacím systémem s polystyrénovým izolantem budou zatepleny všechny fasádní plochy a bude provedena povrchová úprava probarvenou tenkovrstvou omítkou. Součástí… číst dále
Předmětem projektu je zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměna stávajících dveřních výplní za vnější hliníkové dveře se zasklením izolačním dvojsklem. Součástí navrhovaného řešení je zateplení střech pavilonů. Cílem projektu je realizovat navržené stavební a technické úpravy všech pavilonů ZŠ Poštovní tak, aby došlo ke snížení energetické náročnosti objektů a úspoře provozních nákladů vlastníka budov města Karlovy Vary. Termín… číst dále
Předmětem projektu jsou stavební úpravy budovy Mateřské školy Mládežnická vedoucí ke snížení energetické náročnosti zateplením objektu. Projekt navrhuje dodatečné zateplení všech odvodových stěn a výměnu stávajících oken a dveří za plastové. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosažení provozních úspor vlastníka - města Karlovy Vary. Termín realizace: 16. 6. 2015 - 29. 8. 2015 Celkové náklady: 9 929 172… číst dále
Cílem projektu byla realizace stavebně technických úprav objektu mateřské školy v Karlových Varech – Východní ulici dosáhnout snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosáhnout úspory provozních (veřejných) nákladů vlastníka Města Karlovy Vary. Prostřednictvím projektu došlo k zateplení všech obvodových vnějších stěn zateplovacím systémem tloušťky 140 mm, v ostění a v nadpraží tl. 40 cm. Zateplení soklu bylo řešeno pomocí soklové desky… číst dále
V říjnu 2015 bylo Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlášeno II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2015. Do této výzvy zaslalo Statutární město Karlovy Vary projektový záměr „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“ a v lednu 2015 jsme obdrželi vyrozumění o výsledku posouzení záměru, jímž byl záměr doporučen k financování. V rámci tohoto projektu… číst dále
Nový venkovní bazén bude vybudován v mírném svahu nad stávajícím bazénovým centrem, které bude sloužit jako technologické a šatnové zázemí (šatny, toalety, občerstvení) pro nově budovaný bazén. Součástí venkovního bazénu budou i nově vybudovaná zázemí (toalety, sklad), příslušné pochozí plochy, dětské hřiště a hřiště pro plážový volejbal. Na pozemku budou provedeny sadové úpravy a bude zatravněn. Víceúčelový bazén, zhotovený z nerezové oceli,… číst dále
Projekt, jehož stěžejní aktivitou je výstavba lávky přes řeku Ohři a navazujících úseků stezky pro pěší a cyklisty pro napojení na stávající úseky cyklistické a volnočasové infrastruktury, je jedním ze záměrů směřujících k rozvoji páteřní cyklistické sítě města Karlovy Vary. Přemostění Ohře je, spolu s navazujícími záměry vedení cyklostezky podél levého břehu řeky Ohře, důležité pro dovedení cyklistické dopravy z páteřních silničních komunikací… číst dále
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace vybraných invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševník a křídlatka). Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 323/06/16 ze dne 9.6.2016 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt je realizován od dubna 2016 (dle aktuálních… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 1. 8. 2017 podalo v rámci výzvy 68 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu „Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary“. Cílem projektu je nákup kompostérů do domácností, které žijí v rodinných domech. Projekt se týká výhradně biologicky rozložitelných odpadů z produkce obyvatel města, který je vhodný ke zpracování v domácích kompostérech na pozemcích v soukromém… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 30. 10. 2017 podalo v rámci 10. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary žádost o finanční podporu projektu „Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech“. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy, odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků a realizace inženýrských sítí). Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary.… číst dále
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání na osmi základních školách zřízených Statutárním městem Karlovy Vary s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Cílem projektu je také zjistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2018 podalo v rámci 21. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary žádost o finanční podporu projektu „ KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY “. Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 7. 2. 2018 podalo v rámci výzvy 70 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu “5.1a - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor“. ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor je komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech, jejichž předmětem je zateplení obvodových plášťů a střech objektů základní školy a realizace systému… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 7. 2. 2018 podalo v rámci výzvy 70 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu “5.1b - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor“. ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor je komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech, jejichž předmětem je zateplení obvodových plášťů a střech objektů základní školy a realizace systému… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 29. 11. 2017 podalo v rámci 5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. Výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu „Karlovy Vary - cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“. Předkládaný projekt „Karlovy Vary - cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“ řeší propojení dvou městských částí Karlových Varů, Tašovic a Dvorů. V současnosti toto propojení existuje pouze po panelových a… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 29. 11. 2017 podalo v rámci 5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzva IROP žádost o finanční podporu projektu „Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most“. Hlavní aktivitou projektu je oprava (35%) a výstavba nového (65%) úseku cyklostezky, která napomůžeme ke zkulturnění a zpřístupnění velmi zajímavé trasy podél břehu Ohře. V současnosti toto propojení… číst dále
Projekt řeší pořízení informačního systému pro správu nemovitého majetku. Záměr je koncipován tak, aby jeho realizací byly agendy vykonávané MMKV podpořeny moderními prvky ICT a to s potenciálem zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb při dodržování principů 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti). Záměr je popsán ze všech nutných pohledů, tj. z pohledu souladu se strategickými dokumenty, z pohledu technického řešení, organizačního… číst dále
Statutární město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci kremační pece a sanaci areálu krematoria v Karlových Varech. Kremační pec je od září 2017 nefunkční a pro její zprovoznění je nutná generální oprava v hodnotě cca 7,5 mil. Kč. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a krajské zastupitelstvo ji dne 28.2.2019 schválilo. Termín realizace: 15.2.2019 - 31.12.2019 Dotace… číst dále
Statutární město Karlovy Vary připravuje opravu krytu místní komunikace v ulici Konečná v Karlových Varech. Oprava spočívá v odstranění krytů komunikace, výměně stávajích dožilých sadových a silničních betonových obrubníků za nové, podkládce asfaltových krytů na chodnících a na vozovce a sadové úpravy v okolí obrubníků. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje a krajské… číst dále
Revitalizace současného přestupního uzlu městské hromadné dopravy je hlavní částí projektu, jedná se o vlastní plochu před vstupem do nové nádražní budovy včetně parkoviště a obou příjezdových komunikací. Součástí úprav je zřízení nových autobusových zastávek včetně zastávek pro náhradní dopravu při výlukách železniční dopravy. Zastávky pro MHD umožňují zastavení dvou klasických autobusů MHD za sebou, hlavní plocha zastávek je pro oba směry… číst dále
Rada Karlovarského kraje vyhlásila dne 28. 1. 2019 dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci… číst dále
Skalní masiv nacházející se na pozemku p.č. 506/1 v k.ú Bohatice v obci Karlovy Vary je delší dobu v havarijním stavu. Na jaře roku 2016 byla na skalním masivu pracovníky Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, v.v.i., umístěna tři čidla za účelem monitorování pohybů kamenných bloků na skalním masivu. Z výsledků monitoringu vyplynulo, že skalní masiv je v pohybu a tento skalní masiv hrozí v brzké době možným řícením.… číst dále
Předmětem projektu je rekonstrukce vzduchotechniky v pavilonu tělesné výchovy Základní školy Krušnohorská v Karlových Varech. Předkládaný projekt navazuje na již realizované projekty zateplení a vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská (5.1a a 5.1b). Tento projekt řeší výměnu dvou již nevyhovujících vzduchotechnických jednotek u bazénu a bazénových šaten včetně sprch a realizuje novou vzduchotechniku v malé a velké tělocvičně zatepleného objektu… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 11.2. 2020 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté). Projekt bude realizován… číst dále
Rada Karlovarského kraje vyhlásila dne 20. 12. 2019 dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci… číst dále
V rámci projektu "Kotlíkové půjčky" se jedná o zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci specifického cíle 2.1 v domácnostech Karlovarského kraje formou bezúročné půjčky. Cílem výzvy je: poskytnout návratnou finanční pomoc majitelům rodinných domů snížit emise skleníkových plynů a dalších… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 28. 11. 2019 podalo v rámci 45. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu "Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - Plynárenská (Tuhnická) lávka". Tento projekt řeší propojení již hotových stezek na obou stranách řeky a umožní tak rychlejší přístup na meandr Ohře nebo alternativní trasů vůči cyklostezce Ohře na levém břehu řeky… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je vybudování a vybavení odborné učebny matematiky na základní škole v Karlových Varech. Učebna vznikne ve 3NP v místnosti č. 312, dosud využívané jako všeobecná učebna. Součástí projektu je také pořízení vybavení učebny - žákovské nastavitelné lavice a židle, učitelská lavice a židle, vestavené skříně a interaktivní velkoplošný panel. Popis projektu: Předmětem stavebních úprav jsou níže uvedené úpravy učebny ve 3NP… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 15. 02. 2021 podalo v rámci 54. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu "Cyklotrasa A6 - Chebský most - Plynárenská (Tuhnická) lávka". Projekt řeší napojení na právě budovanou cyklostezku A5 a další hotové stezky v okolí. Projekt vychází z dlouhodobé strategie města Karlovy Vary, které se snaží zajistit optimální podmínky pro… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality formálního a neformálního polytechnického vzdělávání, podpora zájmu žáků o studium technických oborů na středních školách a zajištění bezbariérového přístupu do učeben. Hlavní aktivitou u obou odborných učeben a kabinetů je pořízení nábytku a výukových pomůcek včetně stavebních úprav a zajištění bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jedná se o učebnu polytechniky s kapacitou 15 žáků a učebnu… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání, aby se žáci 1. i 2. stupně mohli lépe rozvíjet v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium. Zejména je kladen důraz na zlepšení výuky přírodovědných předmětů. Hlavní aktivitou je pořízení vybavení nábytkem a pracovními pomůckami v odborné učebně včetně rekonstrukce učebny. Bude se jednat o učebnu přírodopisu a zeměpisu, s kapacitou 25… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby byl žákům ZŠ Truhlářská umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Popis projektu: Stávající objekt ZŠ - budova Školní 9a není uzpůsoben pro bezbariérové užívání. Ve škole není v současné době vyřešen bezbariérový vstup do budovy školy a… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby žákům ZŠ Truhlářská (budova ZŠ Truhlářská 19), která je příspěvkovou organizací žadatele, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup v případě žáků se specifickými potřebami. Cílem je tedy rekonstrukce a modernizace stávající zastaralé technické učebny (dílny), včetně zázemí (kabinet) a zřízení WC pro… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby žákům ZŠ Poštovní, která je příspěvkovou organizací žadatele, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Žáci školy tak budou mít možnost rozvíjet se v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium a uplatnění v praxi. Zejména je kladen důraz na zlepšení výuky přírodovědných oborů. Současně dojde ke zlepšení integrace žáků se… číst dále
Prostor náměstíčka mezi školou, poštou a Lidovým domem, tedy celkovou revitalizaci zeleně s vyřešením příjezdů ke všem dotčeným budovám vč. zásobování, dále pak dopravu v klidu zejména ve vztahu k poště. Celkovou stavební úpravu parkoviště mezi obchodním domem COOP a objektem kina vč. Lidového domu. Stavební úprava se rozšíří i na prostor demolovaných garáží. Revitalizace stávajícího parku mezi bytovým domem Dvořákova, ulicí Hlávkovou, poštou a… číst dále
Cílem projektu je revitalizace veřejného prostranství v prostoru Janáčkova a Fibichovy ulice ve Staré Roli. Stavba byla provedena v jedné etapě. Komunikace byly z části rozšířené tak, aby se dalo parkovat po obou stranách, průběžný jednosměrný jízdní pruh má minimální šířku 3,50m a je na několika místech vychýlen do šikany z důvodu zpomalení projíždějících aut. Křižovatka obou ulic bude tvarově upravena nakolmením a zúžením. Je zde prodloužen… číst dále
Prostor vnitrobloku bude řešen v těchto částech: část určenou pro vjezd a parkování Stávající vjezd šířky 6m je v návrhu rozšířený na 8m - což umožní oboustranné parkování s volným průjezdem v šířce 4m. Vjezd je navržen dle doporučení DI PČR přes zvýšený přejezd. Napravo je navržen chodník pro obsluhu parkujících vozidel šířky 1 m. Na této straně budou odstraněna nepoužívané konstrukce na sušení prádla a nejbližší stromy. Plocha pro parkování… číst dále
Projekt obsahuje tři části: Vnitroblok Třešňová Stará Role – chodníky Obnova ulic ve staré Roli, ul. Nad Dvorem, Rohová, Hornická kol. na každou část byla zpracována projektová dokumentace. Vnitroblok Třešňová Předmětem stavby je rekonstrukce slepé místní komunikace funkční skupiny C (Obslužná komunikace) v Karlových Varech – Staré Roli za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí… číst dále
Chodníky Závodu míru byly ve stavu, kdy byly nebezpečné pro chodce, nebyly zde prvky pro nevidomé a slabozraké. V rámci stavebního objektu je navržena rekonstrukce chodníků se stavebními úpravami zajišťujícími splnění požadavků příslušných předpisů. Směrové vedení je doloženo ve výkresových přílohách. Chodník je v zastavěné části obce navržen v trase stávajících chodníků, které budou v rámci projektu rekonstruovány. Vjezdy na okolní pozemky… číst dále
  Statutární město Karlovy Vary dne 14. 2. 2022 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt bude realizován od dubna 2022 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je modernizace cvičné kuchyňky, která slouží pro výuku předmětu Člověk a svět práce s cílem rozvoje klíčových kompetencí žáků v řemeslných a technických oborech. Klíčové kompetence v oboru přírodních věd bude u žáků ZŠ Truhlářská rozšiřovat venkovní odborná učebna přírodních věd. Součástí projektu jsou rovněž parkové úpravy v okolí nové učebny včetně vybudování oplocení zajišťující klid a soukromí žáků při výuce a… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit vybavení a stavební úpravy dvou nových odborných učeben (učebna chemie a laboratoř) a kabinetu na základě modernizace stávajících prostor v hlavní budově, tak aby žákům ZŠ Konečná, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup do nových učeben v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Popis projektu: Pro zkvalitnění výuky chemie, přírodopisu a vlastivědy v… číst dále
Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 mil. Kč. Tato částka bude použita na pokrytí rekonstrukce Zámecké věže Karla IV. – Expozice UNESCO. Cílem tohoto projektu je efektivní využití potenciálu cestovního ruchu ve městě a zkvalitnění úrovně infrastruktury cestovního ruchu v historickém centru lázeňské… číst dále
Cílem projektu je úspora elektrické energie. V rámci projektu bylo modernizováno stávající veřejné osvětlení v části ulic Buchenwaldská, Celní, Dělnická, Horní Alej, Jahodová, Jáchymovská, Jana Opletala, Karolíny Světlé, Keřová, Klínovecká, Kosmonautů, Majakovského, Myslivecká, nám. 17. Listopadu, Plešivecká, Sedlecká, Sladovnická, Souběžná, Spálená, Svatošskká, Šípková, U Dětské vesničky, U Kolny, U Ovčárny, Vodárenská, Železniční. Bylo zde… číst dále
Na základě nevyhovujícího stávajícího stavu veřejného osvětlení je uvažováno s kompletní rekonstrukcí VO spočívající ve výměně svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. V rámci projektu dojde k výměně 507 kusů svítidel. Výměna se týká svítidel v ulici Mattoniho nábřeží, Sportovní, Táborská, Dalovická, Teplárenská, Sokolovská, Slepá, Celní, Šmeralova, Dolní Kamenná, Ladislava Koubka, U spořitelny, Pobřežní, Elišky… číst dále
Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 000 000 Kč. Částka bude použita na rekonstrukci Zámecké věže a na zpracování projektové dokumentace na parkovací domy - U Galerie a v ulici Polská.
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů. Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/758/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Zřízení nové zubní ordinace v Karlových Varech. Nová ordinace primární péče v oboru všeobecné zubní lékařství bude… číst dále
V rámci projektu registrační číslo 2182000374 dojde ke  kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Nově je uvažováno s výměnou 455 ks svítidel v ulicích Pobřežní, Dolní Kamenná, Chebská, Sokolovská, Chodovská, Závodní. Celková požadovaná dotace EU: 4. 910.760 Kč . Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022