Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Předkládaný projekt si klade za cíl rekonstruovat a modernizovat dopravní terminál u Tržnice v Karlových Varech, který odpovídá tranzitnímu uzlu regionálního významu s převahou městské linkové dopravy, ze kterého v běžný pracovní den odjede více jak 900 autobusových spojů.  Součástí záměru jsou rekonstrukce místních komunikací za účelem zvýšení jejich únosnosti z důvodu pojíždění těžké, pomalé dopravy, obnova technických sítí a veřejného… číst dále
Statutární město Karlovy Vary má nyní platný územní plán, který byl schválen zastupitelstvem města na jeho 10. zasedání dne 14. října 1997. Územní plán je funkční, naplňuje požadavky města i správních orgánů. Během platnosti tohoto Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen ÚPKV) se však zásadně změnily základní podmínky, za kterých byl ÚPKV schválen - hospodářské, demografické i společenské, objevily se nové limity v území, podstatně se… číst dále
Projekt se zabývá strategickým řízením rozvoje města v oblasti udržitelné mobility a dopravy. Předmětem projektu je zpracování Plánu udržitelné městské mobility  Karlovy Vary a Generelu dopravy Karlovy Vary (dále jen SUMP a GD) s povinnými částnmi dle metodiky zpracované Centrem dopravního výzkumu ČR a adekvátní projednání tohoto plánu během jeho tvorby. SUMP a GD Karlovy Vary bude navazovat na stávající strategické a rozvojové dokumenty města… číst dále
Cíl projektu: Vytvořit soubor integrovaných aktivit vedoucích k nastavení koordinační činnosti a komunikační platformy při zajištění realizace koncepčního řešení sociální exkluze a přímá realizace tohoto způsobu řešení bytové problematiky v rámci pilotního ověření dopadu jednotlivých aktivit na účastníky projektu. Cíle bude dosaženo systémovým propojením oblasti zaměstnávání, bydlení a přímé práce. Výčet klíčových aktivit: Noví pracovníci a… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 7. 2. 2018 podalo v rámci výzvy 70 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu “5.1a - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor“. ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor je komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech, jejichž předmětem je zateplení obvodových plášťů a střech objektů základní školy a realizace systému… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 7. 2. 2018 podalo v rámci výzvy 70 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu “5.1b - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor“. ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor je komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech, jejichž předmětem je zateplení obvodových plášťů a střech objektů základní školy a realizace systému… číst dále
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 1.2.2019 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté). Projekt bude realizován… číst dále
Statutární město Karlovy Vary připravuje opravu krytu místní komunikace v ulici Konečná v Karlových Varech. Oprava spočívá v odstranění krytů komunikace, výměně stávajích dožilých sadových a silničních betonových obrubníků za nové, podkládce asfaltových krytů na chodnících a na vozovce a sadové úpravy v okolí obrubníků. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje a krajské… číst dále
Rada Karlovarského kraje vyhlásila dne 28. 1. 2019 dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci… číst dále
Skalní masiv nacházející se na pozemku p.č. 506/1 v k.ú Bohatice v obci Karlovy Vary je delší dobu v havarijním stavu. Na jaře roku 2016 byla na skalním masivu pracovníky Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, v.v.i., umístěna tři čidla za účelem monitorování pohybů kamenných bloků na skalním masivu. Z výsledků monitoringu vyplynulo, že skalní masiv je v pohybu a tento skalní masiv hrozí v brzké době možným řícením.… číst dále
Samotný projekt/předmět rekonstrukce je zaměřen na provedení dílčích úprav a částečné obnovy Mlýnské kolonády v Karlových Varech. Díky realizaci projektu dojde k rozsáhlým, ale i dílčím úpravám stávajícího objektu kolonády, sanaci nosných konstrukcí, spodní stavby, pískovcových obkladů, uměleckých prvků a skalního masivu za Mlýnským pramenem. Dále dojde k opravám statických závad, zatékání do konstrukcí, dlažeb, schodišť, kanalizačních a… číst dále
V rámci projektu "Kotlíkové půjčky" se jedná o zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci specifického cíle 2.1 v domácnostech Karlovarského kraje formou bezúročné půjčky. Cílem výzvy je: poskytnout návratnou finanční pomoc majitelům rodinných domů snížit emise skleníkových plynů a dalších… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 28. 11. 2019 podalo v rámci 45. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu "Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - Plynárenská (Tuhnická) lávka". Tento projekt řeší propojení již hotových stezek na obou stranách řeky a umožní tak rychlejší přístup na meandr Ohře nebo alternativní trasů vůči cyklostezce Ohře na levém břehu řeky… číst dále
  Msto Karlovy Vary nechalo zpracovat územní studii lokality Stará vodárna v katastru Karlovy Vary - Tuhnice. Cílem územní studie bylo navrhnout v řešeném území západního meandru řeky Ohře nosnou urbanistickou strukturu a zpracovat koncepci jejího dalšího rozvoje. Důraz byl kladen na vytvoření vhodné urbánní struktury budoucí plánované zástavby s ohledem na dimenze a charakter vymezených veřejných prostranství, funkční náplně zástavby a… číst dále
Na základě nevyhovujícího stávajícího stavu veřejného osvětlení je uvažováno s kompletní rekonstrukcí VO spočívající ve výměně svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. V rámci projektu dojde k výměně 507 kusů svítidel. Výměna se týká svítidel v ulici Mattoniho nábřeží, Sportovní, Táborská, Dalovická, Teplárenská, Sokolovská, Slepá, Celní, Šmeralova, Dolní Kamenná, Ladislava Koubka, U spořitelny, Pobřežní, Elišky… číst dále
Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 000 000 Kč. Částka bude použita na rekonstrukci Zámecké věže a na zpracování projektové dokumentace na parkovací domy - U Galerie a v ulici Polská.
  Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů částku 100.000 Kč. Dotace bude použita na  zpracování doprovodných vzdělávacích programů s přesnou formou a obsahem pro různé cílově skupiny a nákup pomůcek potřebných k vytvoření a realizaci obsahového libreta. Tím dojde k rozšíření stávající expozice Great Spa Towns… číst dále
Projekt je zaměřen na zajištění administrativních podmínek a kapacit pro vytvoření kvalitní implementační struktury při realizaci integrované strategie ITI Karlovy Vary jako nástroje územní dimenze kohezní politiky České republiky v programovém období 2021 -2027. Cílem projektu je připravit nositele ITI Karlovy Vary po administrativní stránce na řízení a implementaci ITI Karlovy Vary. Úspěšné vybudování fungující implementační struktury v podobě… číst dále
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů. Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/758/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Zřízení nové zubní ordinace v Karlových Varech. Nová ordinace primární péče v oboru všeobecné zubní lékařství bude… číst dále
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora rozvoje cyklistické infrastruktury. Dotační program je cílen na přípravu a realizaci projektů k naplňování krátkodobých a dlouhodobých opatření a v souladu s cíli a záměry Karlovarského kraje v oblasti rozvoje aktivní mobility a rozvoje cyklistické infrastruktury. Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/757/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu… číst dále
V rámci projektu registrační číslo 2182000374 dojde ke  kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Nově je uvažováno s výměnou 455 ks svítidel v ulicích Pobřežní, Dolní Kamenná, Chebská, Sokolovská, Chodovská, Závodní. Celková požadovaná dotace EU: 4. 910.760 Kč . Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022