Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Projekt řeší obnovu náhonu a propustků, který napájí historickou vodní nádrž "Jezero" v katastrálním území Lužec u Nejdku v Karlovarském kraji. Jezero se nachází v lesním komplexu. V současné době je technické provedení náhonu ve stavu, který nezaručuje jeho provozuschopnost a tím i dlouhodobou funkci dané vodní plochy a biotopové cennosti. Cílem projektu je obnova funkce původního náhonu zajišťujícího přítok do vodní nádrže Jezero, čímž se… číst dále
Záměrem projektu bylo umožnit volný pohyb v přírodě široké veřejnosti v rámci celkové regenerace a revitalizace území. Jedná se přitom o sadovnicko-krajinářskou obnovu zahradní architektury ve vymezené lokalitě, jakož i o komplexní úpravu veřejné infrastruktury a veřejných prostranství a konverzi tohoto areálu na nové využití, v návaznosti na cíle a priority společenského uplatnění. Cílem realizace projektu je zohledňovat aspekty ochrany… číst dále
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny realizací opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a ke omezení vzniku rizikové situace za povodně. Odbahněním rybníků se zvětšily jejich retenční prostory. Stavebními úpravami t.j. opravou výpustného zařízení a zpevněním břehu došlo ke zvýšení bezpečnosti každého vodního díla, což značně přispěje k omezení rizika při povodni. Termín realizace: 07.01.2011 Registrační… číst dále
Cílem projektu "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25 " byla kompletní výměna střešních plášťů na objektech pavilonu učeben a pavilonu tělocvičen (hlavních objektech školy), posílení tepelné izolace střech těchto objektů, výměna oken, dveří a prosklených stěn v hlavních objektech. Fasáda školy, která byla vybudována před 20 lety, dostala nový tepelně izolační plášť formou kontaktního zateplovacího systému ( pro tento systém… číst dále
Cílem projektu byla rekonstrukce, oprava a zabezpečení nebezpečných sesuvů ve městě Karlovy Vary těchto opěrných zdí:  Luční Vrch č.p. 1065/1, Luční Vrch č.p. 1065/1 - u parcely č. 1202, Goethova stezka za GU – východní část č.p. 785, 781/1, Na Milíři – nad Bellevue č.p. 638, Na Milíři – nad Sanssousi č.p. 638, Ondřejská ul. č.p. 1446, Tylova č.p. 704, U Synagogy č.p. 2943, Ondřejská ul. č.p. 1447. Aktivity vedoucí k naplnění cíle projektu –… číst dále
V areálu 1. Mateřské školky v Krymské ulici byl zrealizován projekt “Karlovy Vary - MŠ Krymská, se zahradou do přírody“, který podpořil environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí v Karlových Varech. V rámci projektu byly vybudovány hrací zóny, umělý potůček, jezírko, bylinkové záhony, bludiště a smyslové chodníčky, byl vytvořen vrbičkový tunel, tee-pee aj. Dále byla osázena nová vegetace. Projekt podporuje environmentální vzdělávání,… číst dále
Skalní masiv ve Slovenské ulici je tvořen středně zrnitým granitem s velkou hustotou diskontinuit. Tyto poruchy způsobují rozvolnění kamenných bloků a zároveň umožňují postupnou degradaci celých oblastí svahu vlivem klimatického zatížení. V případě rozrušení kamenných bloků dochází k jejich vyjíždění ze skalního masivu a vypadávání. V případě menší pevnosti granitu dochází až ke vzniku nesoudržných kamenných splazů a tím tak k poruchám a… číst dále
Předmětem projektu jsou stavební úpravy Základní školy Truhlářská v Karlových Varech vedoucí ke snížení energetické náročnosti zateplením objektů. Projekt navrhuje zateplení obvodových stěn 5 pavilónů 2. stupně základní školy (pavilon1, pavilon 2, stravování , tělocvnična a vstupní hala). Dále projekt řeší zateplení rovných střech. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov a zároveň dosažení úspor provozních nákladů vlastníka -… číst dále
Komplex ZŠ 1.Máje se skládá ze dvou budov - budova školy a budova tělocvičny. Předmětem žádosti o dotaci je pouze budova školy. Projekt navrhuje zateplení větší části vlastního objektu školy, včetně vnitřního atria, jednopodlažní přístavby šaten s hlavním vstupem do objektu školy. Dále se jedná o zateplení fasády dvoupodlažního objektu školní jídelny a kuchyně, který je provozně propojen s budovou školy. Projekt řeší výměnu části otvorových… číst dále
V rámci Evropského fondu regionálního rozvoje, Operačního programu životního prostředí byl předložen projekt „Karlovy Vary, tůně pro obojživelníky“, který je též vázán na Strategický plán rozvoje města Karlovy Vary spadající do prioritní osy Růst kvality života 4D Rozvoj přírodních složek prostředí. Vizí projektu je obnova vodních ploch za účelem trvalé retence povrchového odtoku a mělké úrovně podzemních vod v prostorách dvou tůní a… číst dále
Jak již samotný název napovídá, je tento projekt zaměřen na snížení prašnosti z plošných zdrojů v souladu s cíli příslušné oblasti podpory Operačního programu životního prostředí. Předmětem projektu je nákup samosběrného vozu určeného k profesionálnímu nasazení právě za účelem zlepšení čištění silnic ve statutárním městě Karlovy Vary. Realizací projektu dojde ke snížení prašnosti z plošných zdrojů a tím ke zlepšení stavu ovzduší v dané lokalitě… číst dále
Cílem projektu je regenerace parků, které jsou součástí naučné stezky lázeňskými parky Karlových Varů. Jedná se o historicky významné lokality a důležitá vycházková a odpočivná místa pro lázeňské hosty i obyvatele Karlových Varů. Projekt vychází z bohaté historické tradice zahradního umění a snaží se na ni navázat a vybudovat zde novou aktivitu rozšiřující nabídku města. Hlavní prioritou je stabilizace stávajících stromů v parcích, rozšíření… číst dále
Cílem projektu je revitalizace sídelní zeleně posilující biodiverzitu. Projekt významnou měrou přispěje k obnově zeleně na významném historickém hřbitově v Karlových Varech - Drahovicích. Dlouhodobé zachování hodnocených dřevin a hodnoceného vegetačního prvku jako celku - zajištění jeho plné funkčnosti – estetické, kulturní a pietní, a v neposlední řadě i ekologické. Tomu jsou přizpůsobeny konkrétní zásahy včetně návrhu nových výsadeb.… číst dále
Prioritou tohoto projektu je zabezpečení nebezpečného sesuvu skalního masivu podél silnice I/6 v lokalitě při železničním viaduktu a tunelu na trati Karlovy Vary dolní nádraží – horní nádraží. Délka zřícené části svahu je cca 24 000 mm a nejvyšší výška je cca 15 000 mm. Svah v zasaženém území je tvořen granitovým podložím, na povrchu s hlinitopísčitými až písčitými sutěmi, které jsou porostlé vzrostlou náletovou vegetací. Granitové podloží… číst dále
Základní škola J. A. Komenského byla dokončena v roce 1971. Konstrukčně se jedná o montovanou skeletovou stavbu typu školního skleletu s viditelnými průvlaky, obvodové stěny z keramzibetových pásů. Projekt navrhuje výměnu původních okenních výplní za nová plastová okna. Kontaktním zateplovacím systémem s polystyrénovým izolantem budou zatepleny všechny fasádní plochy a bude provedena povrchová úprava probarvenou tenkovrstvou omítkou. Součástí… číst dále
Předmětem projektu jsou stavební úpravy budovy Mateřské školy Mládežnická vedoucí ke snížení energetické náročnosti zateplením objektu. Projekt navrhuje dodatečné zateplení všech odvodových stěn a výměnu stávajících oken a dveří za plastové. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosažení provozních úspor vlastníka - města Karlovy Vary. Termín realizace: 16. 6. 2015 - 29. 8. 2015 Celkové náklady: 9 929 172… číst dále
Cílem projektu byla realizace stavebně technických úprav objektu mateřské školy v Karlových Varech – Východní ulici dosáhnout snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosáhnout úspory provozních (veřejných) nákladů vlastníka Města Karlovy Vary. Prostřednictvím projektu došlo k zateplení všech obvodových vnějších stěn zateplovacím systémem tloušťky 140 mm, v ostění a v nadpraží tl. 40 cm. Zateplení soklu bylo řešeno pomocí soklové desky… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022