Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Předkládaný projekt si klade za cíl rekonstruovat a modernizovat dopravní terminál u Tržnice v Karlových Varech, který odpovídá tranzitnímu uzlu regionálního významu s převahou městské linkové dopravy, ze kterého v běžný pracovní den odjede více jak 900 autobusových spojů.  Součástí záměru jsou rekonstrukce místních komunikací za účelem zvýšení jejich únosnosti z důvodu pojíždění těžké, pomalé dopravy, obnova technických sítí a veřejného… číst dále
Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných aktivit a projektů, které směřují k rozvoji ve vymezeném území, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. Projekt je zaměřen na zajištění podmínek, vč. administrativní kapacity pro vytvoření pracovní verze IPRÚ Karlovy Vary a jeho blízkého okolí pro programové období 2014-2020. Cílem projektu je vytvoření kvalitní… číst dále
Cíl projektu: Vytvořit soubor integrovaných aktivit vedoucích k nastavení koordinační činnosti a komunikační platformy při zajištění realizace koncepčního řešení sociální exkluze a přímá realizace tohoto způsobu řešení bytové problematiky v rámci pilotního ověření dopadu jednotlivých aktivit na účastníky projektu. Cíle bude dosaženo systémovým propojením oblasti zaměstnávání, bydlení a přímé práce. Výčet klíčových aktivit: Noví pracovníci a… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 30. 10. 2017 podalo v rámci 10. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary žádost o finanční podporu projektu „Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech“. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy, odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků a realizace inženýrských sítí). Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary.… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2018 podalo v rámci 21. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary žádost o finanční podporu projektu „ KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY “. Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 29. 11. 2017 podalo v rámci 5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. Výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu „Karlovy Vary - cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“. Předkládaný projekt „Karlovy Vary - cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“ řeší propojení dvou městských částí Karlových Varů, Tašovic a Dvorů. V současnosti toto propojení existuje pouze po panelových a… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 29. 11. 2017 podalo v rámci 5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzva IROP žádost o finanční podporu projektu „Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most“. Hlavní aktivitou projektu je oprava (35%) a výstavba nového (65%) úseku cyklostezky, která napomůžeme ke zkulturnění a zpřístupnění velmi zajímavé trasy podél břehu Ohře. V současnosti toto propojení… číst dále
Sadová kolonáda se nalézá v Dvořákových sadech, v lázeňské části města Karlovy Vary. Kolonáda je orientována v ose SV-JZ a je tvořena dvěma pavilony (altány) propojenými spojovací kolonádní chodbou. Vstup je zabezpečen z obou koncových částí kolonády. Stavba je zapsána jako Kulturní památka v rejstříku ÚSKP pod číslem 27946/4-4052. Objekt se nachází v památkové zóně Karlovy Vary v rejstříku ÚSKP vedené pod číslem 2134. Kolonáda slouží jako… číst dále
Revitalizace současného přestupního uzlu městské hromadné dopravy je hlavní částí projektu, jedná se o vlastní plochu před vstupem do nové nádražní budovy včetně parkoviště a obou příjezdových komunikací. Součástí úprav je zřízení nových autobusových zastávek včetně zastávek pro náhradní dopravu při výlukách železniční dopravy. Zastávky pro MHD umožňují zastavení dvou klasických autobusů MHD za sebou, hlavní plocha zastávek je pro oba směry… číst dále
Samotný projekt/předmět rekonstrukce je zaměřen na provedení dílčích úprav a částečné obnovy Mlýnské kolonády v Karlových Varech. Díky realizaci projektu dojde k rozsáhlým, ale i dílčím úpravám stávajícího objektu kolonády, sanaci nosných konstrukcí, spodní stavby, pískovcových obkladů, uměleckých prvků a skalního masivu za Mlýnským pramenem. Dále dojde k opravám statických závad, zatékání do konstrukcí, dlažeb, schodišť, kanalizačních a… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 28. 11. 2019 podalo v rámci 45. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu "Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - Plynárenská (Tuhnická) lávka". Tento projekt řeší propojení již hotových stezek na obou stranách řeky a umožní tak rychlejší přístup na meandr Ohře nebo alternativní trasů vůči cyklostezce Ohře na levém břehu řeky… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je vybudování a vybavení odborné učebny matematiky na základní škole v Karlových Varech. Učebna vznikne ve 3NP v místnosti č. 312, dosud využívané jako všeobecná učebna. Součástí projektu je také pořízení vybavení učebny - žákovské nastavitelné lavice a židle, učitelská lavice a židle, vestavené skříně a interaktivní velkoplošný panel. Popis projektu: Předmětem stavebních úprav jsou níže uvedené úpravy učebny ve 3NP… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 15. 02. 2021 podalo v rámci 54. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu "Cyklotrasa A6 - Chebský most - Plynárenská (Tuhnická) lávka". Projekt řeší napojení na právě budovanou cyklostezku A5 a další hotové stezky v okolí. Projekt vychází z dlouhodobé strategie města Karlovy Vary, které se snaží zajistit optimální podmínky pro… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality formálního a neformálního polytechnického vzdělávání, podpora zájmu žáků o studium technických oborů na středních školách a zajištění bezbariérového přístupu do učeben. Hlavní aktivitou u obou odborných učeben a kabinetů je pořízení nábytku a výukových pomůcek včetně stavebních úprav a zajištění bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jedná se o učebnu polytechniky s kapacitou 15 žáků a učebnu… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání, aby se žáci 1. i 2. stupně mohli lépe rozvíjet v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium. Zejména je kladen důraz na zlepšení výuky přírodovědných předmětů. Hlavní aktivitou je pořízení vybavení nábytkem a pracovními pomůckami v odborné učebně včetně rekonstrukce učebny. Bude se jednat o učebnu přírodopisu a zeměpisu, s kapacitou 25… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby byl žákům ZŠ Truhlářská umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Popis projektu: Stávající objekt ZŠ - budova Školní 9a není uzpůsoben pro bezbariérové užívání. Ve škole není v současné době vyřešen bezbariérový vstup do budovy školy a… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby žákům ZŠ Truhlářská (budova ZŠ Truhlářská 19), která je příspěvkovou organizací žadatele, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup v případě žáků se specifickými potřebami. Cílem je tedy rekonstrukce a modernizace stávající zastaralé technické učebny (dílny), včetně zázemí (kabinet) a zřízení WC pro… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby žákům ZŠ Poštovní, která je příspěvkovou organizací žadatele, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Žáci školy tak budou mít možnost rozvíjet se v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium a uplatnění v praxi. Zejména je kladen důraz na zlepšení výuky přírodovědných oborů. Současně dojde ke zlepšení integrace žáků se… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je modernizace cvičné kuchyňky, která slouží pro výuku předmětu Člověk a svět práce s cílem rozvoje klíčových kompetencí žáků v řemeslných a technických oborech. Klíčové kompetence v oboru přírodních věd bude u žáků ZŠ Truhlářská rozšiřovat venkovní odborná učebna přírodních věd. Součástí projektu jsou rovněž parkové úpravy v okolí nové učebny včetně vybudování oplocení zajišťující klid a soukromí žáků při výuce a… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit vybavení a stavební úpravy dvou nových odborných učeben (učebna chemie a laboratoř) a kabinetu na základě modernizace stávajících prostor v hlavní budově, tak aby žákům ZŠ Konečná, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup do nových učeben v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Popis projektu: Pro zkvalitnění výuky chemie, přírodopisu a vlastivědy v… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022