Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Město Karlovy Vary za podpory Ministerstva kultury České republiky dokončilo 1. fázi Management Planu, který definuje a analyzuje hodnoty města. Památky, které jsou součástí Seznamu světového dědictví UNESCO, mají bohatou doprovodnou dokumentaci, která popisuje jejich jedinečnost a celosvětovou mimořádnou univerzální hodnotu. Kromě toho hodnotí její zachovalost, autenticitu, stávající a doporučený způsob ochrany. Konstatuje, že město splňuje… číst dále
Cílem projektu bylo vybudování moderní optické sítě města Karlovy Vary a propojení příspěvkových organizací včetně základních škol, zvýšení bezpečnosti dat a informací v rámci jednotného systému řízení přístupových práv, zajištění větší transparentnosti chodu úřadu díky centrálnímu úložišti dat a centrální archivaci emailové komunikace, a v neposlední řadě trvalá záchrana listinných fondů regionálního kulturního dědictví – ochrana historické… číst dále
Vytvořit bezpečné propojení místních částí Rybáře a Dvory s centrem města, čímž se cyklistická a pěší doprava svede z provozně velmi zatížených místních komunikací na bezpečnou cyklostezku se smíšeným provozem (C9). Trasa povede po levém břehu řeky Ohře a kromě zmíněného zvýšení bezpečnosti přispěje i k revitalizaci jejího okolí, které je nyní nevyužívané a velmi zanedbané. Cyklostezka spojí dva hotové úseky cyklostezky - jeden vede podél OC… číst dále
Cílem projektu "Karlovarská zahrada v parku Theresienstein" bylo vybudovat informační panely na naučné stezce podél řeky Teplé v lázeňském území Karlových Varů, uspořádat několik diskusních kulatých stolů a navštívit zahraničního partnera v Hofu se zaměřením na výměnu zkušeností a rozvoje další spolupráce. V rámci přeshraniční spolupráce byla naučná stezka lázeňskými parky vybudována  s vícejazyčnými (ČJ, NJ, AJ, RJ) informačními tabulemi a… číst dále
Podle stavebně architektonického průzkumu, je doba vzniku objektu kostela Sv. Urbana řazena do poloviny 13. století (1245 - 1250, pozdní románský sloh - gotika). Jedná se o nejstarší stojící stavbu v Karlových Varech. Na objektu došlo k několika opravám a částečným přestavbám, např. v letech 1715 - 1717, dále roku 1818, 1832 - 1833, 1924, 1938 – 1945 proměněn v německý Památník obětem 1. světové války. Součástí objektu zařazeného do nemovité… číst dále
V areálu 1. Mateřské školky v Krymské ulici byl zrealizován projekt “Karlovy Vary - MŠ Krymská, se zahradou do přírody“, který podpořil environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí v Karlových Varech. V rámci projektu byly vybudovány hrací zóny, umělý potůček, jezírko, bylinkové záhony, bludiště a smyslové chodníčky, byl vytvořen vrbičkový tunel, tee-pee aj. Dále byla osázena nová vegetace. Projekt podporuje environmentální vzdělávání,… číst dále
Skalní masiv ve Slovenské ulici je tvořen středně zrnitým granitem s velkou hustotou diskontinuit. Tyto poruchy způsobují rozvolnění kamenných bloků a zároveň umožňují postupnou degradaci celých oblastí svahu vlivem klimatického zatížení. V případě rozrušení kamenných bloků dochází k jejich vyjíždění ze skalního masivu a vypadávání. V případě menší pevnosti granitu dochází až ke vzniku nesoudržných kamenných splazů a tím tak k poruchám a… číst dále
Předmětem projektu jsou stavební úpravy Základní školy Truhlářská v Karlových Varech vedoucí ke snížení energetické náročnosti zateplením objektů. Projekt navrhuje zateplení obvodových stěn 5 pavilónů 2. stupně základní školy (pavilon1, pavilon 2, stravování , tělocvnična a vstupní hala). Dále projekt řeší zateplení rovných střech. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov a zároveň dosažení úspor provozních nákladů vlastníka -… číst dále
Komplex ZŠ 1.Máje se skládá ze dvou budov - budova školy a budova tělocvičny. Předmětem žádosti o dotaci je pouze budova školy. Projekt navrhuje zateplení větší části vlastního objektu školy, včetně vnitřního atria, jednopodlažní přístavby šaten s hlavním vstupem do objektu školy. Dále se jedná o zateplení fasády dvoupodlažního objektu školní jídelny a kuchyně, který je provozně propojen s budovou školy. Projekt řeší výměnu části otvorových… číst dále
V rámci Evropského fondu regionálního rozvoje, Operačního programu životního prostředí byl předložen projekt „Karlovy Vary, tůně pro obojživelníky“, který je též vázán na Strategický plán rozvoje města Karlovy Vary spadající do prioritní osy Růst kvality života 4D Rozvoj přírodních složek prostředí. Vizí projektu je obnova vodních ploch za účelem trvalé retence povrchového odtoku a mělké úrovně podzemních vod v prostorách dvou tůní a… číst dále
Jak již samotný název napovídá, je tento projekt zaměřen na snížení prašnosti z plošných zdrojů v souladu s cíli příslušné oblasti podpory Operačního programu životního prostředí. Předmětem projektu je nákup samosběrného vozu určeného k profesionálnímu nasazení právě za účelem zlepšení čištění silnic ve statutárním městě Karlovy Vary. Realizací projektu dojde ke snížení prašnosti z plošných zdrojů a tím ke zlepšení stavu ovzduší v dané lokalitě… číst dále
V souladu se strategií efektivní veřejné správy dochází na centrální, regionální a místní úrovni k implementaci eGovernment projektů, tj. k elektronizaci výkonu státní správy. Nutnou podmínkou je vybudování spolehlivé a moderní IT infrastruktury. Obce s rozšířenou působností mají počítačové vybavení a související infrastrukturu většinou na konci životnosti a nedisponují prostředky na jejich obnovu a rozvoj. Mají však zájem o zapojení se do… číst dále
Cílem projektu je regenerace parků, které jsou součástí naučné stezky lázeňskými parky Karlových Varů. Jedná se o historicky významné lokality a důležitá vycházková a odpočivná místa pro lázeňské hosty i obyvatele Karlových Varů. Projekt vychází z bohaté historické tradice zahradního umění a snaží se na ni navázat a vybudovat zde novou aktivitu rozšiřující nabídku města. Hlavní prioritou je stabilizace stávajících stromů v parcích, rozšíření… číst dále
Cílem projektu je revitalizace sídelní zeleně posilující biodiverzitu. Projekt významnou měrou přispěje k obnově zeleně na významném historickém hřbitově v Karlových Varech - Drahovicích. Dlouhodobé zachování hodnocených dřevin a hodnoceného vegetačního prvku jako celku - zajištění jeho plné funkčnosti – estetické, kulturní a pietní, a v neposlední řadě i ekologické. Tomu jsou přizpůsobeny konkrétní zásahy včetně návrhu nových výsadeb.… číst dále
Prioritou tohoto projektu je zabezpečení nebezpečného sesuvu skalního masivu podél silnice I/6 v lokalitě při železničním viaduktu a tunelu na trati Karlovy Vary dolní nádraží – horní nádraží. Délka zřícené části svahu je cca 24 000 mm a nejvyšší výška je cca 15 000 mm. Svah v zasaženém území je tvořen granitovým podložím, na povrchu s hlinitopísčitými až písčitými sutěmi, které jsou porostlé vzrostlou náletovou vegetací. Granitové podloží… číst dále
Statutární město Karlovy Vary má nyní platný územní plán, který byl schválen zastupitelstvem města na jeho 10. zasedání dne 14. října 1997. Územní plán je funkční, naplňuje požadavky města i správních orgánů. Během platnosti tohoto Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen ÚPKV) se však zásadně změnily základní podmínky, za kterých byl ÚPKV schválen - hospodářské, demografické i společenské, objevily se nové limity v území, podstatně se… číst dále
Základní škola J. A. Komenského byla dokončena v roce 1971. Konstrukčně se jedná o montovanou skeletovou stavbu typu školního skleletu s viditelnými průvlaky, obvodové stěny z keramzibetových pásů. Projekt navrhuje výměnu původních okenních výplní za nová plastová okna. Kontaktním zateplovacím systémem s polystyrénovým izolantem budou zatepleny všechny fasádní plochy a bude provedena povrchová úprava probarvenou tenkovrstvou omítkou. Součástí… číst dále
Předmětem projektu je zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměna stávajících dveřních výplní za vnější hliníkové dveře se zasklením izolačním dvojsklem. Součástí navrhovaného řešení je zateplení střech pavilonů. Cílem projektu je realizovat navržené stavební a technické úpravy všech pavilonů ZŠ Poštovní tak, aby došlo ke snížení energetické náročnosti objektů a úspoře provozních nákladů vlastníka budov města Karlovy Vary. Termín… číst dále
Předmětem projektu jsou stavební úpravy budovy Mateřské školy Mládežnická vedoucí ke snížení energetické náročnosti zateplením objektu. Projekt navrhuje dodatečné zateplení všech odvodových stěn a výměnu stávajících oken a dveří za plastové. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a zároveň dosažení provozních úspor vlastníka - města Karlovy Vary. Termín realizace: 16. 6. 2015 - 29. 8. 2015 Celkové náklady: 9 929 172… číst dále
V říjnu 2015 bylo Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlášeno II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2015. Do této výzvy zaslalo Statutární město Karlovy Vary projektový záměr „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“ a v lednu 2015 jsme obdrželi vyrozumění o výsledku posouzení záměru, jímž byl záměr doporučen k financování. V rámci tohoto projektu… číst dále
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace vybraných invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševník a křídlatka). Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 323/06/16 ze dne 9.6.2016 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt je realizován od dubna 2016 (dle aktuálních… číst dále
Město Karlovy Vary zadáním této studie pokračuje ve svém strategickém záměru vybudovat v centrální části města integrovaný dopravní terminál veřejné hromadné dopravy (dále pouze IDT). Hlavním účelem a cílem této studie je prověřit a vyhodnotit záměr města situovat IDT na území Varšavská-Horova ul. a navrhnout takové řešení, které bude za daných podmínek ideální, reálné, realizovatelné a pro mě to přínosné. Účelem je v rozumné míře minimalizovat… číst dále
Projekt se zabývá strategickým řízením rozvoje města v oblasti udržitelné mobility a dopravy. Předmětem projektu je zpracování Plánu udržitelné městské mobility  Karlovy Vary a Generelu dopravy Karlovy Vary (dále jen SUMP a GD) s povinnými částnmi dle metodiky zpracované Centrem dopravního výzkumu ČR a adekvátní projednání tohoto plánu během jeho tvorby. SUMP a GD Karlovy Vary bude navazovat na stávající strategické a rozvojové dokumenty města… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 1. 8. 2017 podalo v rámci výzvy 68 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu „Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary“. Cílem projektu je nákup kompostérů do domácností, které žijí v rodinných domech. Projekt se týká výhradně biologicky rozložitelných odpadů z produkce obyvatel města, který je vhodný ke zpracování v domácích kompostérech na pozemcích v soukromém… číst dále
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání na osmi základních školách zřízených Statutárním městem Karlovy Vary s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Cílem projektu je také zjistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 7. 2. 2018 podalo v rámci výzvy 70 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu “5.1a - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor“. ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor je komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech, jejichž předmětem je zateplení obvodových plášťů a střech objektů základní školy a realizace systému… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 7. 2. 2018 podalo v rámci výzvy 70 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu “5.1b - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor“. ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor je komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech, jejichž předmětem je zateplení obvodových plášťů a střech objektů základní školy a realizace systému… číst dále
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových… číst dále
Projekt řeší pořízení informačního systému pro správu nemovitého majetku. Záměr je koncipován tak, aby jeho realizací byly agendy vykonávané MMKV podpořeny moderními prvky ICT a to s potenciálem zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb při dodržování principů 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti). Záměr je popsán ze všech nutných pohledů, tj. z pohledu souladu se strategickými dokumenty, z pohledu technického řešení, organizačního… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 1.2.2019 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté). Projekt bude realizován… číst dále
Statutární město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci kremační pece a sanaci areálu krematoria v Karlových Varech. Kremační pec je od září 2017 nefunkční a pro její zprovoznění je nutná generální oprava v hodnotě cca 7,5 mil. Kč. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a krajské zastupitelstvo ji dne 28.2.2019 schválilo. Termín realizace: 15.2.2019 - 31.12.2019 Dotace… číst dále
Statutární město Karlovy Vary připravuje opravu krytu místní komunikace v ulici Konečná v Karlových Varech. Oprava spočívá v odstranění krytů komunikace, výměně stávajích dožilých sadových a silničních betonových obrubníků za nové, podkládce asfaltových krytů na chodnících a na vozovce a sadové úpravy v okolí obrubníků. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje a krajské… číst dále
Rada Karlovarského kraje vyhlásila dne 28. 1. 2019 dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci… číst dále
Skalní masiv nacházející se na pozemku p.č. 506/1 v k.ú Bohatice v obci Karlovy Vary je delší dobu v havarijním stavu. Na jaře roku 2016 byla na skalním masivu pracovníky Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, v.v.i., umístěna tři čidla za účelem monitorování pohybů kamenných bloků na skalním masivu. Z výsledků monitoringu vyplynulo, že skalní masiv je v pohybu a tento skalní masiv hrozí v brzké době možným řícením.… číst dále
Předmětem projektu je rekonstrukce vzduchotechniky v pavilonu tělesné výchovy Základní školy Krušnohorská v Karlových Varech. Předkládaný projekt navazuje na již realizované projekty zateplení a vzduchotechniky ZŠ Krušnohorská (5.1a a 5.1b). Tento projekt řeší výměnu dvou již nevyhovujících vzduchotechnických jednotek u bazénu a bazénových šaten včetně sprch a realizuje novou vzduchotechniku v malé a velké tělocvičně zatepleného objektu… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 11.2. 2020 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté). Projekt bude realizován… číst dále
Rada Karlovarského kraje vyhlásila dne 20. 12. 2019 dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci… číst dále
V rámci projektu "Kotlíkové půjčky" se jedná o zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci specifického cíle 2.1 v domácnostech Karlovarského kraje formou bezúročné půjčky. Cílem výzvy je: poskytnout návratnou finanční pomoc majitelům rodinných domů snížit emise skleníkových plynů a dalších… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2021 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt bude realizován od dubna 2021 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů… číst dále
Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace. Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem… číst dále
  Statutární město Karlovy Vary dne 14. 2. 2022 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt bude realizován od dubna 2022 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních… číst dále
Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace. Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem… číst dále
Strategický projekt: „Koncept využití moderních technologií (augmentované a virtuální reality) jako průvodce městem Karlovy Vary, využití v rámci Smart City“ Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“, projekt Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938.    
Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 mil. Kč. Tato částka bude použita na pokrytí rekonstrukce Zámecké věže Karla IV. – Expozice UNESCO. Cílem tohoto projektu je efektivní využití potenciálu cestovního ruchu ve městě a zkvalitnění úrovně infrastruktury cestovního ruchu v historickém centru lázeňské… číst dále
Cílem projektu je úspora elektrické energie. V rámci projektu bylo modernizováno stávající veřejné osvětlení v části ulic Buchenwaldská, Celní, Dělnická, Horní Alej, Jahodová, Jáchymovská, Jana Opletala, Karolíny Světlé, Keřová, Klínovecká, Kosmonautů, Majakovského, Myslivecká, nám. 17. Listopadu, Plešivecká, Sedlecká, Sladovnická, Souběžná, Spálená, Svatošskká, Šípková, U Dětské vesničky, U Kolny, U Ovčárny, Vodárenská, Železniční. Bylo zde… číst dále
Na základě nevyhovujícího stávajícího stavu veřejného osvětlení je uvažováno s kompletní rekonstrukcí VO spočívající ve výměně svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. V rámci projektu dojde k výměně 507 kusů svítidel. Výměna se týká svítidel v ulici Mattoniho nábřeží, Sportovní, Táborská, Dalovická, Teplárenská, Sokolovská, Slepá, Celní, Šmeralova, Dolní Kamenná, Ladislava Koubka, U spořitelny, Pobřežní, Elišky… číst dále
Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 000 000 Kč. Částka bude použita na rekonstrukci Zámecké věže a na zpracování projektové dokumentace na parkovací domy - U Galerie a v ulici Polská.
  Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů částku 100.000 Kč. Dotace bude použita na  zpracování doprovodných vzdělávacích programů s přesnou formou a obsahem pro různé cílově skupiny a nákup pomůcek potřebných k vytvoření a realizaci obsahového libreta. Tím dojde k rozšíření stávající expozice Great Spa Towns… číst dále
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů. Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/758/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Zřízení nové zubní ordinace v Karlových Varech. Nová ordinace primární péče v oboru všeobecné zubní lékařství bude… číst dále
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora rozvoje cyklistické infrastruktury. Dotační program je cílen na přípravu a realizaci projektů k naplňování krátkodobých a dlouhodobých opatření a v souladu s cíli a záměry Karlovarského kraje v oblasti rozvoje aktivní mobility a rozvoje cyklistické infrastruktury. Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/757/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu… číst dále
V rámci projektu registrační číslo 2182000374 dojde ke  kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Nově je uvažováno s výměnou 455 ks svítidel v ulicích Pobřežní, Dolní Kamenná, Chebská, Sokolovská, Chodovská, Závodní. Celková požadovaná dotace EU: 4. 910.760 Kč . Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022