Strategické plánování udržitelné městské mobility v Karlových Varech

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Zaměstnanost
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
3 500 227,50 Kč
Celkové výdaje projektu
3 684 450,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Projekt se zabývá strategickým řízením rozvoje města v oblasti udržitelné mobility a dopravy. Předmětem projektu je zpracování Plánu udržitelné městské mobility  Karlovy Vary a Generelu dopravy Karlovy Vary (dále jen SUMP a GD) s povinnými částmi dle metodiky zpracované Centrem dopravního výzkumu ČR a adekvátní projednání tohoto plánu během jeho tvorby. SUMP a GD Karlovy Vary bude navazovat na stávající strategické a rozvojové dokumenty města.

V dubnu 2017 Statutární město obdrželo ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel dokumentu společnost UDIMO s.r.o.

Další informace k projektu MobilitaKV°.

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002839    

 

 

Napište nám váš názor