Strategické plánování udržitelné městské mobility v Karlových Varech

Stav projektu
Zdroj financování
Typ projektu
Vazba na strategii města

Projekt se zabývá strategickým řízením rozvoje města v oblasti udržitelné mobility a dopravy. Předmětem projektu je zpracování Plánu udržitelné městské mobility  Karlovy Vary a Generelu dopravy Karlovy Vary (dále jen SUMP a GD) s povinnými částnmi dle metodiky zpracované Centrem dopravního výzkumu ČR a adekvátní projednání tohoto plánu během jeho tvorby. SUMP a GD Karlovy Vary bude navazovat na stávající strategické a rozvojové dokumenty města.

V dubnu 2017 Statutární město obdrželo ze strany Ministerstva práca a sociálních věcí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel dokumentu společnost UDIMO s.r.o.

Další informace k projektu MobilitaKV°.

Termín realizace: 1. 3. 2017 - 28 .2. 2019
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002839
Celkové náklady projektu: 3 684 450,- Kč
Výše dotace: max 3 500 227,50 Kč (95%)
Spoluúčast města Karlovy Vary: min 184 222,50 Kč (5%)