Akční plány StrategieKV°

Klíčovým dokumentem pro vlastní realizaci Strategického plánu je Akční plán.

Akční plán tvoří samostatnou přílohou Strategického plánu v době jeho vzniku a pak se každoročně vytváří aktuální verze. Výchozí verze Akčního plánu vzniká paralelně s tvorbou StrategieKV°(Strategického plánu) a zahrnuje projekty/akce na následující rok a výhled na další období.

Akční plán 2015

Vzhledem k tomu, že StrategieKV° byla schválena v září 2014, příprava akčního plánu na rok 2015 probíhá nestandardním způsobem. Běžně je proces tvorby akčního plánu kontinuální proces začínající již na počátku každého roku tak, aby jeho schválení věcně i časově korespondovalo se schvalováním rozpočtu. Pro rok 2014 byla tvorba akčního plánu zahájena v srpnu, kdy již byla kompletní StrategieKV° k dispozici, kdy byla projednána v orgánech města, podrobena připomínkovému řízení, procesu SEA a prodiskutována s veřejností. Ačkoli tedy nebyla StrategieKV° v srpnu 2014 ještě oficiálně schválena v Zastupitelstvu města, byly zahájeny práce na tvorbě akčního plánu na rok 2015 tak, aby praktické naplňování StrategieKV° mohlo být započato hned v následujícím roce po jejím schválení. Proces dokončení akčního plánu na rok 2015 byl dokončen již po samotném schválení StrategieKV° v Zastupitelstvu města.

Akční plán 2016

Oproti roku 2014, kdy probíhala příprava Akčního plánu na rok 2015 ve zkráceném režimu, probíhla příprava Akčního plánu na rok 2016 již standardním způsobem a 22. 12. 2015 byl Zastupitelstvem města Karlovy Vary schválen v souladu s rozpočtem města Karlovy Vary na rok 2016.

Akční plán 2017

Dne 20. 12. 2016 byl Zastupitelstvem města Karlovy Vary schválen Akční plán  ke StrategiiKV°  na rok 2017 v souladu s rozpočtem města Karlovy Vary na rok 2017.

Akční plán 2018

Dne 19. 12. 2017 byl Zastupitelstvem města Karlovy Vary schválen Akční plán  ke StrategiiKV°  na rok 2018 v souladu s rozpočtem města Karlovy Vary na rok 2018.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 7.5.2021