i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Programové období 2014 - 2020

Kohezní politika EU


Podmínky kohezní politiky se na evropské úrovni nastavují vždy pro příslušné programové období. Programové období 2007 – 2013 se již dostalo do svého závěru (platí tzv. pravidlo n + 2, tzn. že prostředky vyčleněné Evropskou komisí pro rok 2013, musí být vyčerpány do roku 2015) a Evropská unie vstoupila do nového programového období 2014 – 2020.
Čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v každém programovém období Evropské unie je podmíněno schválením sady nařízení Evropské komise. V programovém období 2014 – 2020 Evropská unie nakládá s pěti fondy:

• ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)
• ESF (Evropský sociální fond)
• CS (Fond soudržnosti)
• EAFRD (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
• EMFF (Evropský námořní a rybářský fond)

Dne 17. prosince 2013 schválila Evropská komise balíček šesti nařízení, která určují základní principy pro uplatnění ESIF. Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování „Strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.
Prvním předpokladem k tomu, aby vůbec mohly členské státy čerpat dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), je tedy uzavření Dohody o partnerství mezi Evropskou komisí a příslušným členským státem. Dne 26. srpna 2014 schválila Evropská komise Dohodu o partnerství s Českou republikou. Dohoda o partnerství určuje základní parametry evropské kohezní politiky v podmínkách České republiky. Mimo jiné stanoví podmínky, které musí Česká republika splnit (např. přijetí služebního zákona apod.).
V Dohodě o partnerství jsou také vyjmenovány operační programy, prostřednictvím nichž se fakticky realizuje čerpání evropských prostředků.

 

Evropské dotace v podmínkách České republiky


Evropské fondy se v členských státech rozdělují prostřednictvím tzv. operačních programů. Každý operační program je rozsáhlý dokument, který přesně specifikuje, na co je možné dotace čerpat, kdo je vhodným žadatelem, v jaké výši mohou být dotace poskytovány apod. Každý operační program je řízen tzv. řídícím orgánem, který jej musí připravit a následně nechat schválit Evropskou komisí. Řídícími orgány jsou ministerstva. S každým operačním programem souvisí velká škála pravidel, metodik, podmínek, které všechny musí řídící orgán nastavit a vyjednat s evropskou komisí. V programovém období 2014 – 2020 budou následující operační programy, které byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012:

• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
• Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
• Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
• Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
• Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
• Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
• Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
• Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
• Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
• Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
• Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
• Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
• Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
• Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
• Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
• Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
• ESPON 2020
• Operační program INTERACT III