ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 – Příroda mého okolí (učebna chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny)

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby žákům ZŠ Poštovní, která je příspěvkovou organizací žadatele, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Žáci školy tak budou mít možnost rozvíjet se v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium a uplatnění v praxi. Zejména je kladen důraz na zlepšení výuky přírodovědných oborů. Současně dojde ke zlepšení integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zajištěním bezbariérového přístupu do odborné učebny.

Podrobný popis projektu:

Záměr modernizace učebny a kabinetu chemie a osazení schodišťové plošiny vznikl na základě sledování potřeb školy již v roce 2016 v souvislosti se zapojením ZŠ do zpracování Místního akčního plánu vzdělávání (dále MAP) ORP Karlovy Vary a byly zjišťovány předběžné náklady na vybavení učebny a kabinetu a stavební úpravy. Dále byl záměr konkretizován na začátku roku 2017. Rada města schválila v únoru 2017 přípravu projektu k podání žádosti o dotaci. Poté bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na stavební práce na základě objednávky. Rovněž byl v květnu 2017 pracovníky odboru strategií a dotací zpracován projektový záměr, který byl podán do výzvy č. 12 nositele IPRÚ pro zajištění spolufinancování. V červnu 2017 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování studie proveditelnosti a byla připravena 2 výběrová řízení na provedení hlavních aktivit projektu. Projektový záměr byl dne 10. 7. 2017 projednán pracovní skupinou „Základní školy“ Řídicího výboru IPRÚ KV a následně získal kladné jeho stanovisko k souladu záměru s integrovanou strategií. V srpnu bude plná žádost včetně všech příloh podána do výzvy č. 67 IROP a začne realizace aktivit projektu.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

  1. stavební úpravy odborné učebny a kabinetu chemie včetně vybavení nábytkem a učebními pomůckami.
    Bude se jednat o bourací práce ve vyklizené učebně (příčka, dveřní křídla, zárubně a prokládací okénko), demontáž a opravu vybavení učebny, výrobu a montáž stupňovité podlahy. Dále se budou dle projektu upravovat instalace kanalizace, studené vody, plynu a elektroinstalace. Budou provedeny úpravy stěn, výmalba, osazení elektrických rolet a úprava digestoře. Po provedení úklidu bude do učebny osazeno nakoupené vybavení - nábytek pro žáky a učitele a osazena nová interaktivní tabule včetně příslušenství. Podrobný popis stavebních úprav je uveden v technických zprávách a výkresech v projektové dokumentaci, která je přílohou žádosti. Podrobný popis vybavení je uveden v samostatném souboru.
  2. stavební úpravy budovy školy pro zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
    Na schodištích z 1. nadzemního patra (dále „NP“) do 3. NP dojde k osazení šikmé schodišťové plošiny (typový výrobek) s potřebným připojením na elektrickou energii. Bude se jednat o bourací práce ve vyklizeném prostoru a vyzdění příčky pro vytvoření plochy pro spodní stanici plošiny. Dále se osadí nová zárubeň a původní dveřní křídlo. Na schodiště se osadí šikmá schodišťová plošina a nakonec bude provedena úprava vnitřních povrchů. Podrobný popis stavebních úprav je uveden v technických zprávách a výkresech v projektové dokumentaci, která je přílohou žádosti. Podrobný popis plošiny je uveden v samostatném souboru.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006067
Termín realizace projektu: 1. 7. 2017 - 31. 12. 2017
Předpokládané finanční náklady na realizaci projektu: 2 855 499,50 Kč
Dotace EU 2 531 968,50 Kč
ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 – Příroda mého okolí (učebna chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny)
ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 – Příroda mého okolí (učebna chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny)
ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 – Příroda mého okolí (učebna chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny)
ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 – Příroda mého okolí (učebna chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny)
ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 – Příroda mého okolí (učebna chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny)
ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 – Příroda mého okolí (učebna chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny)
ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 – Příroda mého okolí (učebna chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny)