Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
60 000 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
67 000 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání na osmi základních školách zřízených Statutárním městem Karlovy Vary s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Cílem projektu je také zjistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejích klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení a nákupem kompenzačních pomůcek (schodolezy).

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/16_063/0003705

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Napište nám váš názor