Územní plán Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Financováno z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Celkové výdaje projektu
8 500 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary má nyní platný územní plán, který byl schválen zastupitelstvem města na jeho 10. zasedání dne 14. října 1997. Územní plán je funkční, naplňuje požadavky města i správních orgánů. Během platnosti tohoto Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen ÚPKV) se však zásadně změnily základní podmínky, za kterých byl ÚPKV schválen - hospodářské, demografické i společenské, objevily se nové limity v území, podstatně se změnila situace ve vlastnických vztazích. Dopad těchto změn se odrazil i v požadavcích na pořizování změn ÚPKV. Za dobu platnosti ÚPKV bylo schváleno cca 60 změn tohoto dokumentu. Tento proces nekončí a nové požadavky na změnu platného ÚPKV se objevují kontinuálně i v současné době.
Dalším důvodem k pořízení nového ÚPKV je i skutečnost, že byly v roce 2010 vydány Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje a v roce 2006 vydán zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), který ukládá povinnost v §188 pořídit nový územní plán do konce roku 2015. Pořizování ÚPKV je dlouhodobý proces jak z pohledu zpracování všech etap územně plánovacího dokumentu, tak z hlediska projednávání a vydání územního plánu (zadání, koncept a návrh).
Nový ÚPKV bude také respektovat principy stanovené v nařízení vlády č. 321/2012 Sb. ze dne 29. srpna 2012 o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary (lázeňský statut).

Vzhledem k shora uvedeným důvodům je zpracování nového územního plánu nezbytné pro další rozvoj města a stanovení některých rozvojových priorit. Přispěje tak k vyváženému rozvoji území města Karlovy Vary a jeho bezprostředního okolí.

Zpracování územního plánu bude rozděleno do 5 dílčích činností zpracovatele:

  1. provedení doplňujících průzkumů a rozborů
  2. technická odborná pomoc zadavateli při dokončení návrhu zadání územního plánu
  3. koncept územního plánu
  4. návrh územního plánu
  5. úprava návrhu územního plánu (tato činnost není součástí žádosti o dotaci)

Cílem projektu je zajištění efektivního územního plánování ve městě Karlovy Vary prostřednictvím zpracování nového územního plánu města Karlovy Vary. Zajištěním aktuálnosti územního plánu města již nebude po určitou dobu provádět tak časté změny, jako je tomu u dosud platného územního plánu. Projekt zahrnuje i zpracování konceptu územního plánu ve dvou variantách, z nichž jedna bude vypracována do návrhu územního plánu. Některé aktivity, jako např. doplňující průzkumy a rozbory, úpravy návrhu územního plánu po projednání apod. byly ponechány jako funkční součást projektu. 2000).

Koncept Územního plánu byl taktéž několikrát projednán Výborem strategického rozvoje a územního plánování a byl zveřejněn (Radniční listy, webové stránky magistrátu). Dne 6.12.2012 proběhlo veřejné projednání konceptu ÚPKV.  Připomínky veřejnosti byly shromažďovány a průběžně dojde k jejich vypořádání. V průběhu realizace bude probíhat i proces posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Napište nám váš názor

Územní plán