Tůně pro obojživelníky v k. ú. Olšová Vrata

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Celkové výdaje projektu
237 934,81 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

V rámci Evropského fondu regionálního rozvoje, Operačního programu životního prostředí byl předložen projekt „Karlovy Vary, tůně pro obojživelníky“, který je též vázán na Strategický plán rozvoje města Karlovy Vary spadající do prioritní osy Růst kvality života 4D Rozvoj přírodních složek prostředí.

Vizí projektu je obnova vodních ploch za účelem trvalé retence povrchového odtoku a mělké úrovně podzemních vod v prostorách dvou tůní a navazujících mokřadů. Zájmová lokalita pro vytvoření dvou tůní se nachází jižně od Vítkova vrchu a východně od komunikace vedoucí k letišti Karlovy Vary. Cílem je zvýšit retenční schopnosti odtokové trasy lesního pozemku vedoucí k posílení biodiverzity v pramenní oblasti daného toku a vytvořit zlepšení podmínek pro rozvoj života obojživelníků vázaných na vodní prostředí v území.

Vlastní zájmový pozemek pro výstavbu dvou tůní se pak nachází v lokalitě pozůstatků drobné vodní plochy – lesního rybníčku, který byl na pozemku zřízen v období založení okolního lesního porostu v prostorech depresních zamokřených ploch. Plocha rybníčku je dnes zpustlá a neudržována. Z technických prvků tak zůstal částečně funkční pouze drobný ostrůvek provedený v taraseném zdivu v ploše bývalé zátopy rybníčku. Funkcí bývalého rybníčku byla podpora retence vody v části lesního pozemku, který se nehodí pro svoji vysokou hladinu mělké podzemní vody k výsadbě lesních porostů.

Pro obdobný účel je proveden také návrh budoucích tůní, terénních úprav a retenci vod. Zájmový pozemek  je svým charakterem vhodný k dosažení uvedeného cíle. Realizací bude dosaženo optimálnějšího využití pozemku vzhledem k trvalé retenci mělkých podpovrchových vod, retenci povrchového odtoku a vytvoření trvalých vodních prostor pro rozmnožování obojživelníků.

Termín realizace: červen - srpen 2014
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/13.17629
Celkové náklady: 237 934,81 Kč

 

Napište nám váš názor

Tůně pro obojživelníky v k. ú. Olšová Vrata
Tůně pro obojživelníky v k. ú. Olšová Vrata
Tůně pro obojživelníky v k. ú. Olšová Vrata
Tůně pro obojživelníky v k. ú. Olšová Vrata