Sanace skalního masivu I/6 Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
2 000 000 Kč
Celkové výdaje projektu
10 025 741,50 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Skalní masiv nacházející se na pozemku p.č. 506/1 v k.ú Bohatice v obci Karlovy Vary je delší dobu v havarijním stavu. Na jaře roku 2016 byla na skalním masivu pracovníky Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, v.v.i., umístěna tři čidla za účelem monitorování pohybů kamenných bloků na skalním masivu.

Z výsledků monitoringu vyplynulo, že skalní masiv je v pohybu a tento skalní masiv hrozí v brzké době možným řícením. Jelikož se skalní masiv nachází přímo nad průjezdním úsekem silnice I/6, je tímto řícením ohrožen provoz na silnici I/6, a z toho vyplývající ohrožení životů zdraví a majetku.

Rada města Karlovy Vary schválila dne 11.4. 2017 Smlouvu o spolupráci za účelem realizace opatření proti skalnímu řícení a sesuvům na silnici I/6 v k.ú. Bohatice v obci Karlovy Vary mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Smlouvě o spolupráci je definováno k jakým činnostem musí postupně dojít v rámci eliminace havarijního stavu skalního masivu.

Na základě výše uvedeného byl proveden inženýrsko-geologický průzkum za účelem přesného zjištění havarijního stavu skalního masivu a za účelem stanovení potřebných geologických stavebních (bouracích) prací k odstranění tohoto nebezpečného havarijního stavu.

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR , Statutárním městem Karlovy Vary a společností Rocknet s r.o. bude provedena sanace skalního masivu.

Karlovarský kraj poskytl na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary dotaci na sanaci skalního masivu I/6 Karlovy Vary ve výši 2 000 000 Kč.

Napište nám váš názor