Sanace skalních masivů v Karlových Varech (Slovenská, Vřídelní)

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
6 200 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
7 600 000,- Kč
Dokončení prací

Skalní masiv ve Slovenské ulici je tvořen středně zrnitým granitem s velkou hustotou diskontinuit. Tyto poruchy způsobují rozvolnění kamenných bloků a zároveň umožňují postupnou degradaci celých oblastí svahu vlivem klimatického zatížení. V případě rozrušení kamenných bloků dochází k jejich vyjíždění ze skalního masivu a vypadávání. V případě menší pevnosti granitu dochází až ke vzniku nesoudržných kamenných splazů a tím tak k poruchám a narušení, které jsou klasifikovány jako poruchy havarijní. Sesuv skalního masivu může ohrozit bezpečnost silničního provozu, popř. ohrozit život lidí. Skalní výchozy jsou potenciálně nestabilní a další svahové deformace mohou nastat s minimálním časovým intervalem zřícení v řádu měsíce až několika let.

U skalního masivu v ulici Vřídelní za domem č. o. 47 dochází k aktivnímu skalnímu řícení a opadávání. Zvýšenou aktivitu je možné očekávat v zimních měsících v souvislosti s promrzáním skalního svahu a též při přívalových deštích. Případnou hrozbou je postupné rozrušování skalního svahu a k další skalní opadávání, popřípadě stékání písčitých sedimentů směrem na dům č. o 47. popř. na sousední budovy. Vlivem zřícení nebo částečného zřícení opěrných zdí a dřevěných zátarasů v ulici Vřídelní by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení zdraví a života občanů.

Sanační práce v obou oblastech budou realizovány s výhledovým časovým horizontem cca 50 let. Cílem projektu je zabezpečení shora uvedených nebezpečných sesuvů skalních masivů ve městě Karlovy Vary. V souladu s principem udržitelného rozvoje dojde dosažením tohoto primárního cíle ke zlepšení bezpečí a tím pádem i kvality života ve městě.

Registrační číslo: CZ.1.02/6.6.00/11.12220

Termín realizace:duben 2013
Registrační číslo:CZ.1.02/6.6.00/11.12220
Celkové náklady:cca 7,6 mil. Kč
Výše dotace:cca 6,2 mil. Kč

 

Napište nám váš názor