Sadová kolonáda – dílčí úprava

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Sadová kolonáda se nalézá v Dvořákových sadech, v lázeňské části města Karlovy Vary. Kolonáda je orientována v ose SV-JZ a je tvořena dvěma pavilony (altány) propojenými spojovací kolonádní chodbou. Vstup je zabezpečen z obou koncových částí kolonády.

Stavba je zapsána jako Kulturní památka v rejstříku ÚSKP pod číslem 27946/4-4052. Objekt se nachází v památkové zóně Karlovy Vary v rejstříku ÚSKP vedené pod číslem 2134.

Kolonáda slouží jako promenádní, resp. kolonádní prostor. V objektu kolonády je v současné době přístupný Hadí pramen. Souběžně slouží jako významný kulturní cíl pro turisty (různé akce - Filmový festival, atd.) Po provedení stavby bude objekt sloužit stávajícímu účelu, resp. kulturnímu a lázeňskému využití.

Tento projekt navrhuje řešení obnovy jednotlivých konstrukcí a prvků Sadové kolonády, přesun Sadového pramene do interiéru kolonády i se zbudováním kontrolní šachty a novou zádlažbu prostoru před SV pavilonem kolonády. Celkové pojetí projektovaných úprav stávajících objektů je vypracováno se zřetelem ke společenské a památkové hodnotě objektu i jeho okolí.

Stávající konstrukce budou etapovitě opravovány, bude provedeno ošetření litinových a dřevěných konstrukcí, Hadího pramene, statických poruch zlomených sloupů, dilatací, zádlažby kolonády, omítaných ploch a střešní

konstrukce včetně střešního pláště. V bezprostředním okolí kolonády budou ošetřeny a doplněny jímací objekty, revizní vstupy do šachet termomenirálních rozvodů. Dílčí součástí oprav je také ošetření a repase povrchů v okolí kolonády.

Veškeré úpravy v rámci kolonády budou provedeny etapovitě, tak aby byl vždy zabezpečen částečný provoz kolonády.

Termín realizace: 10/2019 – 06/2020
Reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550
Celkové náklady: 10 738 067,60 s DPH
Dotace EU: 4 873 988,- s DPH