Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
5 169 190 Kč
Celkové výdaje projektu
6 081 400 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

V souladu se strategií efektivní veřejné správy dochází na centrální, regionální a místní úrovni k implementaci eGovernment projektů, tj. k elektronizaci výkonu státní správy. Nutnou podmínkou je vybudování spolehlivé a moderní IT infrastruktury.

Obce s rozšířenou působností mají počítačové vybavení a související infrastrukturu většinou na konci životnosti a nedisponují prostředky na jejich obnovu a rozvoj. Mají však zájem o zapojení se do projektů elektronizace státní správy a zajištění co nejlepších služeb pro veřejnost. Tento rozpor je řešen v karlovarském regionu s pomocí strukturálních fondů Evropské unie.

V rámci projektu řízeného karlovarským magistrátem dojde k vybudování nezbytné IT infrastruktury (technologického centra), která umožní obcím s rozšířenou působností zapojení do následných projektů eGovernmentu a umožní tak zkvalitnění a zefektivnění vlastní činnosti úřadu.

Projekt rozvoje služeb eGovernmentu v obcích je součástí projektu regionálních center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment. Realizace TC a integrace vnitřního chodu úřadu výrazně rozvíjí jeho technologickou složku, zapadá do logického rámce budování center a je v souladu s koncepčním dokumentem Informační systém magistrátu města Karlovy Vary.

Cíle projektu:

 1. Vytvoření technické infrastruktury, odolné proti výpadkům, která umožňuje provoz klíčových aplikací, informačních systémů a služeb v režimu 5 dní v týdnu a 12 hodin denně a umožňující jejich integrovatelnost.
 2. Pořízení elektronické spisové služby, která splňuje všechny zákonné požadavky obcí s rozšířenou působností.
 3. Umožnění efektivního pořizování vstupních dat a zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a tím zkvalitnění a zefektivnění vlastní činnosti úřadu.

Modernizace odstraní současné slabé stránky systémů v orgánech územní veřejné správy:

 • nedostatečné využívání moderních informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě
 • neznalost a nízká míra využívání metod a modelů fungování elektronické veřejné správy
 • špatná infrastrukturní vybavenost pro šíření vysokorychlostního připojení k internetu
 • velký podíl dosud nedigitalizovaných dat
 • roztříštěné, nejednoznačné a nedostatečně popsané datové zdroje územní veřejné správy
 • chybějící standardy pro výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy
 • malá nabídka služeb na úrovni interakcí a transakcí
 • nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb
 • nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí
 • nedostatečná počítačová gramotnost.

Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06811

 

Napište nám váš názor