Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
6.754.595,- Kč
Celkové výdaje projektu
10.082.598,- Kč
Dokončení prací

Cílem projektu byla rekonstrukce, oprava a zabezpečení nebezpečných sesuvů ve městě Karlovy Vary těchto opěrných zdí:  Luční Vrch č.p. 1065/1, Luční Vrch č.p. 1065/1 - u parcely č. 1202, Goethova stezka za GU – východní část č.p. 785, 781/1, Na Milíři – nad Bellevue č.p. 638, Na Milíři – nad Sanssousi č.p. 638, Ondřejská ul. č.p. 1446, Tylova č.p. 704, U Synagogy č.p. 2943, Ondřejská ul. č.p. 1447.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle projektu – popis činností

Došlo k lokálnímu, či úplnému přezdění opěrných zdí. Okolní přilehlé svahy byly očištěny od náletové vegetace a zeminy. Nad patami zdí byly obnoven původní odvodňovací otvory, či se provedly otvory nové. Opěrné zdi a jejich části, které nevyžadovaly přezdění, byly vyčistěny a nově vyspárovány.

Luční Vrch č.p. 1065/1 (A1)

V místech vysouvání kamenů a vybočení zdi (cca 9 m od náběhu) byla zeď rozebrána a znovu přezděna lomovým kamenem. Spáry ve zdivu byly pročištěny a hloubkově sanovány, na koruně zdi se vytvoří železobetonová monolitická římsa včetně osazení.

Luční Vrch č.p. 1065/1 - u parcely č. 1202 (A2)

Zábradlí včetně kamenných bloků římsy bylo sneseno, kamenné bloky byly očištěny a lokálně vyspraveny, zábradlí bylo natřeno, poté došlo k jejich zpětnému osazení. Spáry byly pročištěny a nově vyplněny. Dále došlo k vytvoření odvodnění v patě zdi a vyspádování komunikace směrem od zdi.

Goethova stezka za GU – východní část č.p. 785, 781/1 (A3)

V rámci sanace došlo k obnovení vodorovné části dešťové kanalizace ve zdi. Do očištěného povrchu zdi byla přikotvena ocelová síť, v oblasti degradovaného betonu v patě zdi a v blízkosti dešťové kanalizace byla aplikována ve dvou vrstvách. Ve třech úrovních byla ocelová síť zesílena ocelovými pruty pro vytvoření skrytých žeber, do kterých byly umístěny zemní kotvy. Dále došlo k vytvoření nové železobetonové římsy a bylo provedeno odvodnění.

Na Milíři – nad Bellevue č.p. 638 (A7)

Zdivo bylo v pravé části (cca 5,5 m) rozebráno až ke spodní řadě kamenných prvků, koruna zdi včetně zachovalého úseku byla odbourána. Došlo k novému dozdění kamenných bloků včetně vybetonování železobetonové římsy a bylo provedeno odvodnění. Terén nad zdí byl očištěn, včetně odstranění náletů a přebytečné zeminy.

Na Milíři – nad Sanssousi č.p. 638 (A8)

Zdivo bylo rozebráno až ke spodní řadě kamenných prvků, které se očistilo a zpevnilo. Došlo k novému dozdění kamenných bloků včetně vybetonování železobetonové římsy a bylo provedeno odvodnění. Terén nad zdí byl očištěn včetně odstranění náletů a přebytečné zeminy.

Ondřejská ul. č.p. 1446 (A9)

Stávající zeď byla snesena a nahrazena novou betonovou zdí s železobetonovou římsou a kovovým zábradlím. Rubová strana zdi byla odvodněna pomocí drenáže.

Tylova č.p. 704 (A10)

  1. úsek – kamenná zeď – spáry ve zdivu byly pročištěny a hloubkově sanovány, vytvořila se nová železobetonová římsa včetně zábradlí a byla provedeno odvodnění v patě zdi.
  2. úsek – betonová zeď – došlo k ubourání železobetonové konzoly chodníku, do očištěného a vyspárovaného povrchu zdi byl aplikován torkretový beton do kotvené ocelové sítě. Povrch zdi byl obložen žulovým obkladem. Dále se vytvořila nová železobetonová římsa včetně zábradlí a bylo provedeno odvodnění.
  3. úsek – kamenná zeď – úsek v severozápadní části byl znovu vyzděn lomovým kamenem, horní část v úseku cca 1m včetně oblastí s vysunutými kameny zvláště v lomu zdi a v jihovýchodní zdi byly nově přezděny. Spáry ve zdivu byly pročištěny a hloubkově sanovány, došlo k vytvoření nové železobetonové římsy včetně zábradlí a bylo provedeno odvodnění v patě zdi.

U Synagogy č.p. 2943 (A12)

Stávající kamenné zdivo buylo odkopáno, chodník byl odstraněn. Došlo k odkopání části svahu za zdí včetně odkopání zeminy pro provedení základů nové železobetonové zdi. Líc chodníku byl obezděn opracovaným lomovým kamenem, v patě objektu bylo provedeno odvedení povrchové vody za opěrnou zeď do stávajícího svahu pomocí drenáže. Na korunu opěrné zdi byly umístěny nové žulové bloky římsy, v úseku č. 4 byl na korunu zdi umístěno ocelové zábradlí. Dále byl vybudován nový chodník s kamenným povrchem, u opěrných zdí byl proveden odvodňovací žlábek.

Ondřejská ul. č.p. 1447 (A14)

Kamenné bloky na koruně zdi se odstranili, rozvolněné spáry byly dočištěny a přespárovány, odvodňovací otvory byly vyčištěny a zprovozněny, schodiště se dozdilo lomovým kamenem. Byla vytvořena nová železobetonová římsa včetně zábradlí. Terén se vyspádoval směrem od zdi.

Registrační číslo:CZ.1.02/6.6.00/08.03501.

Termín realizace:20.07.2010
Registrační číslo:CZ.1.02/6.6.00/08.03501
Celkové náklady:10.082.598,- Kč
Výše dotace:6.754.595,- Kč

 

Napište nám váš názor

Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary
Rekonstrukce a dostavba opěrných zdí a svahů v k. ú. Karlovy Vary