Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných aktivit a projektů, které směřují k rozvoji ve vymezeném území, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. Projekt je zaměřen na zajištění podmínek, vč. administrativní kapacity pro vytvoření pracovní verze IPRÚ Karlovy Vary a jeho blízkého okolí pro programové období 2014-2020. Cílem projektu je vytvoření kvalitní integrované strategie při zapojení relevantních aktérů v území. Obecně projekt reaguje na nové příležitosti pro realizaci územní dimenze kohezní politiky v podmínkách České republiky, jež se bezprostředně týkají Statutárního města Karlovy Vary a jeho funkčního zázemí. 

Všeobecným cílem projektu je zajistit přípravu integrované strategie Statutárního města Karlovy Vary a jeho okolí pro IPRÚ. Projektem dojde k nastavení administrativních kapacit, navázání partnerství v aglomeraci a vytvoření klíčových částí integrované strategie.

Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 8. 2014
Registrační číslo: CZ.1.08/3.2.00/14.00312
Celkové náklady: 865 500,- Kč