Pasportizace nemovitého majetku Statutární město Karlovy Vary

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Projekt řeší pořízení informačního systému pro správu nemovitého majetku. Záměr je koncipován tak, aby jeho realizací byly agendy vykonávané MMKV podpořeny moderními prvky ICT a to s potenciálem zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb při dodržování principů 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti). Záměr je popsán ze všech nutných pohledů, tj. z pohledu souladu se strategickými dokumenty, z pohledu technického řešení, organizačního zajištění i možných rizik.

Hlavním cílem projektu je pořízení informačního systému evidence nemovitého majetku (pasportizační systému), který poskytne komplexní přehled o nemovitém majetku města. Systém bude obsahovat všechny sbírané údaje o budovách, pozemcích, stavbách, místnostech, technologických zařízeních, bude pomocí integrační platformy napojen na stávající systémy MMKV a umožní uživatelům prohlížet výkresovou dokumentaci a snadno se v datech a výkresech orientovat.

Realizace projektu: 1.5.2017 - 31.12.2018
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003669
Celkové náklady a výše dotace: 14 979 800,00 Kč, dotace 13 481 820,00 Kč