Pasportizace nemovitého majetku Statutární město Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
13 481 820,00 Kč
Celkové výdaje projektu
14 979 800,00 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Projekt řeší pořízení informačního systému pro správu nemovitého majetku. Záměr je koncipován tak, aby jeho realizací byly agendy vykonávané MMKV podpořeny moderními prvky ICT a to s potenciálem zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb při dodržování principů 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti). Záměr je popsán ze všech nutných pohledů, tj. z pohledu souladu se strategickými dokumenty, z pohledu technického řešení, organizačního zajištění i možných rizik.

Hlavním cílem projektu je pořízení informačního systému evidence nemovitého majetku (pasportizační systému), který poskytne komplexní přehled o nemovitém majetku města. Systém bude obsahovat všechny sbírané údaje o budovách, pozemcích, stavbách, místnostech, technologických zařízeních, bude pomocí integrační platformy napojen na stávající systémy MMKV a umožní uživatelům prohlížet výkresovou dokumentaci a snadno se v datech a výkresech orientovat.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003669.

 

Napište nám váš názor