Koordinace v Karlových Varech - koncepční přístup při prevenci a řešení sociální exkluze

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Zaměstnanost
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
2 894 175,- Kč
Celkové výdaje projektu
3 046 500 Kč

Cíl projektu:

Vytvořit soubor integrovaných aktivit vedoucích k nastavení koordinační činnosti a komunikační platformy při zajištění realizace koncepčního řešení sociální exkluze a přímá realizace tohoto způsobu řešení bytové problematiky v rámci pilotního ověření dopadu jednotlivých aktivit na účastníky projektu.

Cíle bude dosaženo systémovým propojením oblasti zaměstnávání, bydlení a přímé práce.

Výčet klíčových aktivit:

  1. Noví pracovníci a zázemí pro jejich činnost
  2. Case management a další přímá práce s dospělými účastníky projektu
  3. Vzdělávání a supervize
  4. Realizační tým - platforma pro setkávání partnerů integrovaných projektů v rámci IPRÚ KV
  5. Pracovní skupina Sociální bydlení, vytvoření závazných pravidel pro přidělování sociálních bytů
  6. Evaluace

Projekt má ambici koncepčně řešit podporu sociálního začleňování obyvatel a tím zlepšit sociální stabilitu území. Díky přímé práci s účastníky se budou zvyšovat jejich kompetence a zároveň se bude testovat pilotním ověřením, zda účinná koordinace aktivit na podporu osob z cílové skupiny vede k pozitivnímu dopadu.

Postup realizace projektu bude spočívat zejména v systémovém hledání vhodných účastníků projektu, zapojení účastníků projektu do projektových aktivit od vzdělávání přes zapojení do pracovního procesu po zajištění sociálního bydlení. V rámci tohoto procesu bude pilotně průběžně odzkoušena funkčnost pravidel pro přidělování sociálních bytů. Požadovaným stavem a tedy změnou bude rozdíl mezi stávající situací bez šancí na práci a bydlení pro CS a popsaný a podložený výstup počtu osob z řad CS, které budou na konci projektu pracovat a bydlet.

Název projektu: Koordinace v Karlových Varech - koncepční přístup při prevenci a řešení sociální exkluze

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0007287.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Napište nám váš názor