Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny (dílny)

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby žákům ZŠ Truhlářská (budova ZŠ Truhlářská 19), která je příspěvkovou organizací žadatele, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup v případě žáků se specifickými potřebami. Cílem je tedy rekonstrukce a modernizace stávající zastaralé technické učebny (dílny), včetně zázemí (kabinet) a zřízení WC pro imobilní osoby vedle dílny. Dále je ke splnění tohoto cíle nezbytný i bezbariérový přístup k odborné učebně (dílně) počínaje bezbariérovým hlavním vstupem do budovy školy přes bezbariérové mimoúrovňové propojení mezi jednotlivými pavilony do úrovně 1. NP.

Popis projektu:

Jedná se o rekonstrukci/modernizaci stávající technické učebny (dílny), včetně zázemí (sklad) a zřízení imobilního WC pro dílnu na úkor části skladovacích prostor, přičemž nedojde k navýšení kapacity žáků ani učitelů školy. Cílem návrhu bezbariérových opatření je vytvoření bezbariérového vstupu do budovy školy a bezbariérové propojení všech úrovní, které jsou v rozsahu 1.NP školy dnes propojeny pouze vyrovnávacími schody.

Hlavní aktivity:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • pořízení vybavení budov a učeben

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0008920
Termín realizace projektu: 22. 6. 2018 - 31. 12. 2018
Celkové náklady na realizaci projektu: 5 123 000,00 Kč
Dotace EU: 4 428 394,20 Kč
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny (dílny)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny (dílny)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny (dílny)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny (dílny)
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny (dílny)