Karlovy Vary, ZŠ Konečná - učebna chemie, laboratoř a kabinet včetně vybavení - 4 NP

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit vybavení a stavební úpravy dvou nových odborných učeben (učebna chemie a laboratoř) a kabinetu na základě modernizace stávajících prostor v hlavní budově, tak aby žákům ZŠ Konečná, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup do nových učeben v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Popis projektu:

Pro zkvalitnění výuky chemie, přírodopisu a vlastivědy v ZŠ Konečná je zapotřebí modernizovat dvě odborné učebny včetně kabinetu a vybavit je nábytkem a pomůckami.
V nových moderních a plně vybavených odborných učebnách bude probíhat komplexní příprava žáků v přírodovědném vzdělávání, které povede k rozvoji osobnosti žáků a získání širokých klíčových kompetencí pro jejich další život a navazující vzdělávání (2. stupeň ZŠ a SŠ). Bude vytvořeno nové a podnětné prostředí, kde budou moci žáci získat základy všeobecných technických dovedností v prostředí, které odpovídá moderním trendům a požadavkům doby moderních technologií a digitalizace a rozvíjí tvořivé myšlení. Zároveň si budou moci žáci osvojit správné pracovní postupy a návyky, které uplatní v praktickém životě. Motivující prostředí je podstatné pro další vzdělávání vedoucí k uplatnění na trhu práce, který v současné době vyžaduje kreativní, zručné zaměstnance mající vztah k technice a moderním technologiím.

Hlavními aktivitami projektu jsou:   

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infeastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • pořízení vybavení budov a učeben
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0017514
Termín realizace projektu: 26. 3. 2021 - 30. 6. 2023
Celkové náklady na realizaci projektu: 7 783 475,00 Kč
Dotace EU: 6 375 000,00 Kč

 

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto