Karlovy Vary, vnitroblok Truhlářská ulice

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Obsahem a cílem projektu, vycházejícího ze zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města v IOP, bylo zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Truhlářské ulice pocházejícího ze 70. let minulého století, jenž tyto podmínky neposkytoval. Proto v tomto vnitrobloku došlo k rozšíření možností parkovacích stání pro automobily a k revitalizaci zeleně. Mezi další aktivity patřila úprava komunikací pro automobily a pěší, úprava zpevněných ploch, osazení uličních vpustí - kanalizace a úpravy mobiliáře. Projekt přispěl k řešení dopravy v klidu a ke zlepšení životních podmínek obyvatel přilehlých bytových domů.

Součástí řešení je tedy návrh úpravy stávajících parkovacích státní a výstavba 27 nových + 2 stání pro vozidla zdravotně tělesně postiženích osob (která v současné době nejsou v lokalitě řešena vůbec). Stávající parkovací stání absolutně nevyhovují současným trendům zvyšujícímu se počtu aut v rodině a velikosti aut. K parkovacím místům budou zřízeny cesty pro pěší, aby se předešlo znehodnocování nově zatravněného povrchu z důvodu zkracování cesty od parkoviště k obytným domům.

Termín realizace: 1. 5. 2013
Celkové náklady: 1,3 mil. Kč
Výše dotace: 1,1 mil. Kč

 

Karlovy Vary, vnitroblok Truhlářská ulice