Karlovy Vary - Studie využití území Staré Vodárny

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

mmr

 

Msto Karlovy Vary nechalo zpracovat územní studii lokality Stará vodárna v katastru Karlovy Vary - Tuhnice. Cílem územní studie bylo navrhnout v řešeném území západního meandru řeky Ohře nosnou urbanistickou strukturu a zpracovat koncepci jejího dalšího rozvoje. Důraz byl kladen na vytvoření vhodné urbánní struktury budoucí plánované zástavby s ohledem na dimenze a charakter vymezených veřejných prostranství, funkční náplně zástavby a konceptu řešení zeleně a městských parků v území. V urbanistické koncepci navržené do základních stavebních bloků se návrh soustředí na určení jejich charakteru, výšky, vhodně rozmístěné kapacity spolu s konceptem veřejné vybavenosti souboru a strukturu jeho dopravní obsluhy, na technickou a zelenou infrastrukturu v území.

https://www.kamkv.cz/projekty/detail/stara-vodarna

 

Termín realizace:                                                                                            02.03.2020 - 31.12.2021

Celkové náklady:                                                                                            1 950 000,-

Výše dotace:                                                                                                   1 657 500,-