Karlovy Vary - Studie využití území Staré Vodárny

Realizace
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
1 657 500,- Kč
Celkové výdaje projektu
1 950 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

mmr

 

Město Karlovy Vary nechalo zpracovat územní studii lokality Stará vodárna v katastru Karlovy Vary - Tuhnice. Cílem územní studie bylo navrhnout v řešeném území západního meandru řeky Ohře nosnou urbanistickou strukturu a zpracovat koncepci jejího dalšího rozvoje. Důraz byl kladen na vytvoření vhodné urbánní struktury budoucí plánované zástavby s ohledem na dimenze a charakter vymezených veřejných prostranství, funkční náplně zástavby a konceptu řešení zeleně a městských parků v území. V urbanistické koncepci navržené do základních stavebních bloků se návrh soustředí na určení jejich charakteru, výšky, vhodně rozmístěné kapacity spolu s konceptem veřejné vybavenosti souboru a strukturu jeho dopravní obsluhy, na technickou a zelenou infrastrukturu v území.

https://www.kamkv.cz/projekty/detail/stara-vodarna

 

Napište nám váš názor

Stará vodárna, vizualizace
Stará vodárna - vizualizace