Karlovy Vary, Stará Role, ulice Závodu míru – chodníky

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM IOP
Dotace EU
2 300 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
2 600 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Chodníky Závodu míru byly ve stavu, kdy byly nebezpečné pro chodce, nebyly zde prvky pro nevidomé a slabozraké.

V rámci stavebního objektu je navržena rekonstrukce chodníků se stavebními úpravami zajišťujícími splnění požadavků příslušných předpisů. Směrové vedení je doloženo ve výkresových přílohách. Chodník je v zastavěné části obce navržen v trase stávajících chodníků, které budou v rámci projektu rekonstruovány. Vjezdy na okolní pozemky jsou řešeny přejezdem přes chodník. V místě vjezdu je nášlap obrubníku snížen od úrovně vozovky. Přechody přes křižující místní komunikaci jsou řešeny jako místa pro přecházení. Předmětem stavby je umístění a osazení mobiliáře. Bude odstraněn jeden kus vzrostlé zeleně a bude nahrazen 9 kusy taxonem Amelanchier arborea Robin Hill nebo Amelanchier lamrckii Ballerina. V místě pro přecházení jsou navrženy bezbariérové úpravy včetně hmatových prvků. Pro všechny chodníky jsou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu.

Termín realizace: 10/2014 - 12/2014
Celkové náklady: 2,6 mil. Kč
Výše dotace: cca 2,3 mil. Kč

Napište nám váš názor