Karlovy Vary, Stará Role - obnova chodníků a vozovek

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM IOP
Dotace EU
23 300 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
27 400 000,- Kč
Dokončení prací

Projekt obsahuje tři části:

 • Vnitroblok Třešňová
 • Stará Role – chodníky
 • Obnova ulic ve staré Roli, ul. Nad Dvorem, Rohová, Hornická kol. na každou část byla zpracována projektová dokumentace.

Vnitroblok Třešňová

Předmětem stavby je rekonstrukce slepé místní komunikace funkční skupiny C (Obslužná komunikace) v Karlových Varech – Staré Roli za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí.

Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary, v městské části Stará Role. Stavba je umístěna v obytném území městské zástavby. Zástavba je zde využívána zejména k bydlení, ale nachází se zde také kulturní zařízení - Lidový dům a školská zařízení. V blízkosti stavby se nachází objekt Trafostanice a bývalé kotelny. Stavba navazuje na jednosměrnou obslužnou komunikaci (Třešňová). Stavba řeší rekonstrukci bezejmenné ulice zajišťující obsluhu vnitrobloku mezi ulicemi Školní a Závodu Míru. Veškeré stavební práce proběhly v hlavním a přidruženém dopravním prostoru vymezeném polohou stávajících obrub. Součástí stavby byla realizace nové konstrukce vozovky, zpevněných ploch, zeleně a ochrana stávajících sítí technického vybavení

Stará Role – chodníky

Stará Role - chodníky - projekt Objekt řeší obnovu povrchu komunikací a chodníků včetně výměny všech obrubníků, tzn. Frézování stávajícího asfaltového povrchu vozovky, odstranění stávajících obrubníků. Dále odstranění asfaltových a betonových povrchů z chodníků a následné položení nové obrusné asfaltové vrstvy na chodníky a komunikace včetně osazení nových betonových obrubníků. V rámci projektu byly také řešeny nástupní hrany a plochy stávajících autobusových zastávek (v rámci SO 107 je vytvořena zastávka zcela nová) a úpravy stávajících přechodů pro chodce včetně jejich dopravního značení svislého i vodorovného. Součástí je i řešení odvodnění (osazení nových uličních vpustí a jejich napojení na stávající kanalizační řad).

Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory:

 • SO 101 Chodník podél ulice Okružní
 • SO 103 Úsek komunikace z ulice Hlávkovy
 • SO 104 Truhlářská a Dvořákova ulice
 • SO 105 Ulice Závodu míru od Borové k Fibichově
 • SO 106 Školní a Kladenská ulice
 • SO 107 Ulice Tuhnická a Dvořákova
 • SO 108 Chodník podél Okružní a směrem k ul. Závodu míru

Obnova ulic ve staré Roli, ul. Nad Dvorem, Rohová, Hornická kol.

Objekt řešil obnovu povrchu komunikací a chodníků včetně výměny všech obrubníků, tzn. frézování stávajícího asfaltového povrchu vozovky, odstranění stávajících obrubníků. Dále odstranění asfaltových a betonových povrchů z chodníků a následné položení nové obrusné asfaltové vrstvy na chodníky a komunikace včetně osazení nových betonových obrubníků. Součástí je i osazení dvou nových uličních vpustí a přípojky.

 • SO 101 – ul. Nad Dvorem, ul. Rohová, Hornická kolonie

Objekt je rozdělen do čtyř úseků:

 • úsek č. 1 – ulice Nad Dvorem
 • úsek č. 2 – ulice Rohová - kolmá na ul. Nad Dvorem
 • úsek č. 3 – ulice Rohová - kolmá na ul. Borová
 • úsek č. 4 - ulice Hornická kolonie

 

Napište nám váš názor