Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
2 800 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
3 200 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Prioritou tohoto projektu je zabezpečení nebezpečného sesuvu skalního masivu podél silnice I/6 v lokalitě při železničním viaduktu a tunelu na trati Karlovy Vary dolní nádraží – horní nádraží.

Délka zřícené části svahu je cca 24 000 mm a nejvyšší výška je cca 15 000 mm. Svah v zasaženém území je tvořen granitovým podložím, na povrchu s hlinitopísčitými až písčitými sutěmi, které jsou porostlé vzrostlou náletovou vegetací. Granitové podloží vystupuje na povrch ve formě obnažených skalních výchozů. Povrch žuly je rozvolněný a potrhaný svislými a vodorovnými trhlinami. Jednotlivé kamenné bloky samovolně vyjíždějí ve vodorovném směru. V roce 2009 došlo k samovolnému řícení hlinitopísčitého svahu a částečně i povrchu podkladního granitového jádra.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle projektu:

Skalní masiv je rozdělen do tří úseků. V úseku "A" a "C" dojde k:

  • očištění kamenného svahu a ruční odstranění rozvolněných kamenných bloků
  • odstranění kořenů a náletové vegetace (převážně oblast "C")
  • všechny původní i nově vzniklé spáry ve skalním výchozu budou vyčištěny a následně zainjektovány cementovou maltou tak, aby byl umožněn odtok vody. V horní části převisů nebo výchozů masivu budou tyto opatřeny betonovou vrstvou ve spádu tak, aby bylo zabráněno pronikání povrchové vody do masivu
  • skalní bloky, jejichž trhliny predisponují v budoucnu možné posuny (vyjíždění), budou zajištěny pomocí kotevních trnů z oceli

V oblasti "B" dojde k:

  • očištění svahu až na nerozvolněné kamenné výchozy
  • zřícené menší kamenné bloky budou odstraněny a odvezeny na skládku, velké kamenné bloky budou ponechány u paty svahu
  • rozvolněné části mezi stabilními kamennými výchozy budou odtěženy buď až na stabilní granitový svah nebo tak, aby byly vyspárovány
  • obnažený granitový svah se očistí a spáry v masivu se zainjektují cementovou maltou tak, aby byl umožněn odtok vody

Celý skalní svah v oblasti "A, B a C" bude zajištěn ukotvenou nosnou sítí. Kotvení bude provedeno ocelovými trny, které budou osazeny do předem vyvrtaných otvorů v granitových výchozech a zalepeny lepícím materiálem.

Dosažení tohoto primárního cíle povede k omezení rizik ohrožující život či zdraví občanů, majetku a zlepšení kvality života ve městě. Tyto cíle jsou v souladu se strategickým dokumentem města Karlovy Vary - Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary, prioritní osa 1.11.

 

Napište nám váš názor

Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6
Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6
Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6