Karlovy Vary, rekonstrukce schodiště u kostela sv. Urbana

Dokončeno
Zdroj financování
Ministerstvo kultury ČR - Podpora obnovy nemovitých kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
400 033,- Kč
Celkové výdaje projektu
444 481,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Podle stavebně architektonického průzkumu, je doba vzniku objektu kostela Sv. Urbana řazena do poloviny 13. století (1245 - 1250, pozdní románský sloh - gotika). Jedná se o nejstarší stojící stavbu v Karlových Varech.

Na objektu došlo k několika opravám a částečným přestavbám, např. v letech 1715 - 1717, dále roku 1818, 1832 - 1833, 1924, 1938 – 1945 proměněn v německý Památník obětem 1. světové války.

Součástí objektu zařazeného do nemovité kulturní památky je schodiště, které se bude v rámci projektu „Karlovy Vary, rekonstrukce schodiště u kostela Sv. Urbana„ rekonstruovat. Účelem rekonstrukce je obnovení původního stavu historického schodiště.

Jak můžete vidět na ilustrační fotografii, kamenné schodiště je ve velmi špatném stavu. Jednotlivé stupně jsou velmi nepravidelně uložené, hrany stupňů jsou ulámané případně zvětrané. Postupem času docházelo dokonce k rozebírání schodiště, a tak některé stupně zcela chybí.

Charakteristika navržené obnovy kulturní památky:

Stávající schodišťové stupně budou vyjmuty ze schodiště, před vyjmutím z konstrukce musí být každý stupeň označen a jeho poloha musí být pečlivě zdokumentována, aby jej bylo možno uložit zpět na původní místo. Jednotlivé stupně budou odborně ošetřeny a osanovány. Ošetřené a osanované stupně budou uloženy do lože na své původní místo. Pod jalovým stupněm bude vytvořen základový práh, základová spára bude v nezámrzné hloubce (min. 800 pod terénem). Chybějící stupně budou nahrazeny novými kamennými stupni, nové stupně budou stejného tvaru a rozměrů jako stávající stupně, materiál stupňů bude co nejpodobnější jako materiál stávajících stupňů. Povrch nových stupňů bude upraven tak, aby vzhled nových stupňů co nejvíce odpovídal vzhledu stupňů stávajících. Zábradelní zídky budou očištěny od všech nečistot a uvolněných částí kamene či malty.

Původní zdivo zídek bude přespárováno. Na římsy bude osazeno ocelové zábradlí. Ocelové zábradlí bude jednoduché, bude se skládat pouze z madla a svislých sloupků. Ukončující sloupek na levé straně schodiště bude vyspraven, omítka bude očištěna od nápisů a dalších nečistot, pokud očistit nepůjde nebo bude omítka poškozená, bude odstraněna a sloupek omítnut novou omítkou. Nová omítka bude mít stejnou strukturu a barvu jako omítka stávající.

Kamenné zdivo soklu bude očištěno od nečistot, dozděno a přespárováno. Na pravé straně schodiště bude postaven sloupek nový, rozměry i materiál použitý na nový sloupek bude obdobný, jako je použitý na sloupku stávajícím. Nový sloupek bude mít vlastní betonový základ (pokud nebude zachován stávající).

Termín realizace: 01. 08. 2013 - 30. 09. 2013
Celkové náklady: 444 481,- Kč
Výše dotace: 400 033,- Kč

Napište nám váš názor

Karlovy Vary, rekonstrukce schodiště u kostela sv. Urbana