Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný operační program 2007-2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM IOP
Dotace EU
8 362 965,- Kč
Celkové výdaje projektu
10 928 970,- Kč
Dokončení prací

Cílem projektu Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova je zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Dvořákovy ulice ve Staré Roli.

Nově navržený lesopark s povrchem dusané hlíny je se stávajícím dětským hřištěm odcloněn zelení od stávajících rodinných domů. Kolem stávajících stromů v lesoparku je vytvořen rozšířený ostrůvek pro posezení. 

Stávající podélné parkovací plochy jsou nově jako příčné. Je upravena šířka průjezdu vozidel a počty parkovacích míst řešeny efektivně. Díky tomu vzniklo 56 nových parkovacích míst, dvě z toho pro imobilní. Součástí úprav parkování bylo i umístění nových kójí pro odpadkové kontejnery jednoduché konstrukce s dřevěným laťováním a možností popínání zelení. 

Přístupové příčné chodníky jsou řešené jako bezbariérové mírné rampy. Hlavní komunikační osa byla navržena z velkoformátových betonových desek a příčně členěna nahodilými betonovými pásy. Ostatní chodníky byly navržené z jednoduché čtvercové zámkové betonové dlažby. Pěšinka mezi lesoparkem a stávajícím dětským hřištěm byla navržena jako nezpevněná.

Ve vnitrobloku došlo k sadovým úpravám nejen prostřednictvím nově vybudovaného lesoparku. Obsahem bylo dále rozšíření dětského hřiště, úprava komunikací a zpevněných ploch, inženýrských sítí - kanalizace, veřejné osvětlení a mobiliář. Projekt slouží obyvatelům bez rozdílu věku nejen k odpočinku, průchodu směrem dál do sídliště, ale i k řešení dopravy v klidu. Projekt přinesl do vnitrobloku mezi ulicí Dvořákova a Okružní odpočinkovou zónu s lavičkami, dětské hřiště s hracími prvky i další fitness prvky pro dospělé.

Základem prováděných sadových úprav byly stávající kvalitní vzrostlé stromy, zejména duby, lípy, javory a některé jeřáby. Při revitalizaci musely  být odstraněny některé stromy a keře, hlavně ty nekvalitní či vyloženě nebezpečné, náletové, nebo ty, které rostly v místech nezbytných terénních úprav. U některých stromů provedl správce zeleně pouze zdravotní řezy. Nevyhovující zeleň byla odstraněna v týdnu 5. – 11. září 2011. Následně město vysadilo 166 stromů různých druhů javorů a na 500 keřů.

Projekt splňuje řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj.

Registrační číslo:CZ.1.06/5.2.00/07.07946

 

 

Napište nám váš názor

Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova
Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova
Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova
Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova