Karlovy Vary, Meandr Ohře - víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště

Dokončeno
Zdroj financování
Regionální operační program NUTS II Severozápad
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM ROP
Dotace EU
25 284 874,- Kč
Celkové výdaje projektu
29 746 911,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Projekt, jehož stěžejní aktivitou je výstavba lávky přes řeku Ohři a navazujících úseků stezky pro pěší a cyklisty pro napojení na stávající úseky cyklistické a volnočasové infrastruktury, je jedním ze záměrů směřujících k rozvoji páteřní cyklistické sítě města Karlovy Vary. Přemostění Ohře je, spolu s navazujícími záměry vedení cyklostezky podél levého břehu řeky Ohře, důležité pro dovedení cyklistické dopravy z páteřních silničních komunikací města a přímější propojení centra města a jeho obchodního zázemí a dalších atraktivit. Smyslem stavby je vytvořit propojení pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři. Lávka v řešeném místě je největší rozhodující investicí na cyklotrase A, která prochází západo-východním směrem v podstatě napříč celým městem Karlovy Vary. Lávka má proto zcela zásadní význam pro rozvoj cyklistické a alternativní dopravy ve městě.Navržená lávka má nicméně svůj význam i bez vedení cyklistické trasy tímto územím, jelikož propojuje dvě velké rekreační plochy hojně navštěvované zejména rodinami s dětmi.

Dílčím cílem projektu je potom zlepšit dopravní dostupnost volnočasového areálu Meandru Ohře motorovou dopravou a vyřešit parkování u tohoto areálu, který je využíván jako odpočinková zóna a sportovně rekreační plocha zejména pro rodiny s dětmi a in-line bruslaře, ať už z Karlových Varů či z blízkého okolí.

Projekt tématicky spadá do prioritní osy 1 (Regenerace a rozvoj měst) a oblasti podpory 1.1 (Podpora rozvojových pólů regionu - Revitalizace a zatraktivnění městských částí) ROP NUTS II Severozápad, přičemž je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPMR) Karlovy Vary.

Registrační č. projektu: CZ.1.09/1.1.00/84.01389

 

Napište nám váš názor