Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2018 podalo v rámci 21. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary žádost o finanční podporu projektu „ KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY “. Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4-881. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy).

Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé, návštěvníci divadla a návštěvníci města Karlovy Vary. Přínosem projektu je odstranění závad, které by mohly závažným způsobem narušit současnou podobu budovy, revitalizace významné památky tak, aby byl její ráz zachován na dalších několik let a zvýšení komfortu návštěvníků.

Realizace projektu: od března 2018 do září 2018
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0008190
Celkové náklady a výše dotace: 29 663 016,00 Kč, podpora 26 696 714,40 Kč