Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary dne 29. 11. 2017 podalo v rámci 5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzva IROP žádost o finanční podporu projektu „Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most“. Hlavní aktivitou projektu je oprava (35%) a výstavba nového (65%) úseku cyklostezky, která napomůžeme ke zkulturnění a zpřístupnění velmi zajímavé trasy podél břehu Ohře. V současnosti toto propojení existuje po stávajících cestách, které jsou v nevyhovujícím stavu, a které jsou v záplavovém území v těsné blízkosti významného prvku - vodní tok řeky Ohře. Předmětem rekonstrukce je tedy výstavba a rekonstrukce nové cyklistické infrastruktury - oprava povrchů a další činnosti dle zpracované projektové dokumentace.

Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary. Přínosem projektu je dokončení chybějícího úseku páteřní cyklostezky, které ve své celé délce propojuje Karlovarský kraj s Bavorskem a Ústeckým krajem.

Realizace projektu: od listopadu 2017 do dubna 2018
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0007302
Celkové náklady a výše dotace:  12 991 335,33 Kč, dotace 11 042 635,03 Kč