Centrum zdraví a bezpečí

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Projekt je předkládán do ROP NUTS II Severozápad v rámci prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu. Předkládaný projekt je zcela v souladu s touto prioritní osou a oblastí podpory a přispívá k naplnění jejich cílů.  V rámci oblasti podpory 1.1 byl pro rozvojovou zónu podél řeky Ohře Statutárního města Karlovy Vary zpracován integrovaný plán rozvoje města (IPRM Karlovy Vary), v němž je předkládaný projekt začleněn a jehož cíle naplňuje.

Realizovaný projekt začal sloužit veřejnosti v září 2015. Centrum zdraví a bezpečí je areál s technickou infrastrukturou pro vzdělávací aktivity v oblasti prevence rizik. Areál umožňuje realizaci specificky zaměřených programů, které připraví návštěvníky na rizikové situace spojené s mimořádnými událostmi, současným životním stylem, sociálním postavením atd. Areál byl architektonicky uspořádán jako bezbariérové území osázené zelení. Bylo vybudováno dětské dopravní hřiště kolem něhož jsou rozestavěny menší objekty nabízející zázemí pro teoretickou i praktickou přípravu v rámci prevence rizik. Objekty jsou vybaveny odpovídající technikou a technickým zařízením pro simulaci všech plánovaných aktivit a rizik.

Svět záchranářů - centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu bylo slavnostně otevřeno 11. září 2015.

Termín realizace: 2013 - 2014
Celkové náklady: cca 72 mil. Kč
Výše dotace: cca 61 mil. Kč
Centrum zdraví a bezpečí
Centrum zdraví a bezpečí
Centrum zdraví a bezpečí
Centrum zdraví a bezpečí