5.1b - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
5 677 207,01 Kč
Celkové výdaje projektu
8 110 295,73 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary dne 7. 2. 2018 podalo v rámci výzvy 70 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu “5.1b - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor“.

ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor je komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech, jejichž předmětem je zateplení obvodových plášťů a střech objektů základní školy a realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Technické podklady projektu jsou zpracovány komplexně a jsou součástí žádosti 5.1a, tj. zateplení objektů. Pořízení a instalace vzduchotechnických jednotek v učebnách školy je předmětem žádosti 5.1b.  

Cílem projektu je zajistit dosažení úspor energie a souvisejících přínosů ve stávající veřejné budově základní školy Krušnohorská v Karlových Varech prostřednictvím instalace systému nuceného větrání s rekuperací v návaznosti na celkovou renovaci obálky budovy a implementaci důsledného energetického managementu. Uplatněním navrhovaných opatření bude naplňována prioritní osa 5, tj. podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, podpora energetické účinnosti a inteligentních systémů hospodaření s energií.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006603.

OPŽP, PO 5 Energetické úspory

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Napište nám váš názor