5.1a - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
12 381 661,60 Kč
Celkové výdaje projektu
63 451 898,67 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary dne 7. 2. 2018 podalo v rámci výzvy 70 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu “5.1a - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor“.

ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor je komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech, jejichž předmětem je zateplení obvodových plášťů a střech objektů základní školy a realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Technické podklady projektu jsou zpracovány komplexně a jsou součástí žádosti 5.1a, tj. zateplení objektů. Pořízení a instalace vzduchotechnických jednotek v učebnách školy je předmětem žádosti 5.1b.  

Cílem projektu je zajistit dosažení úspor energie a souvisejících přínosů ve stávající veřejné budově základní školy Krušnohorská v Karlových Varech prostřednictvím celkové renovace obálky budovy při zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a důsledného energetického managementu. Uplatněním navrhovaných opatření bude naplňována prioritní osa 5 tj. podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, podpora energetické účinnosti a inteligentních systémů hospodaření s energií.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006602.

OPŽP, PO 5 Energetické úspory

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Napište nám váš názor