Projekty vyhlašované městem

Statutární město Karlovy Vary (dále jen SMKV) a Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. (dále jen DPKV) předkládají do dopravních výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím integrované strategie IPRÚKV° několik projektů.

SMKV předložil dva projekty na rekonstrukci stávajících či výstavbu nových cyklostezek. Konkrétně jde o úseky A2 Tašovice – Dvory a úsek Doubský – Dvorský most (realizace skončila v roce 2018). Dalšími plánovanými úseky jsou trasy A5 Meandr Ohře – Plynárenská (Tuhnická lávka) a úsek A6 Chebský most – Plynárenská (Tuhnická lávka) Realizace těchto projektů by měla být ukončena v prvním pololetí roku 2020.

Dalším projektem, jehož předkladatelem je SMKV je projekt s názvem Přestupní uzel horní nádraží – úprava přednádražního prostoru. Společně s probíhající rekonstrukcí lávky přes Horní nádraží a probíhajícími projekty SŽDC, státní společnost dojde k celkové revitalizaci okolí Horního nádraží. Realizace projektu by měla být ukončena do konce července 2019.

DPKV předložilo celkem tři projekty na pořízení nízkopodlažních autobusů na pohon CNG. První část dodávky autobusů se uskutečnla v roce 2019, další v roce 2020 a poslední v roce 2021.

Další projektové záměry byly v oblasti telematiky a jedná se o inovativní prvky v řízení a bezpečnosti dopravy. V rámci předložených projektů došlo k vybavení části zastávek MHD inteligentními panely, novým informačním systémem bude vybavena rovněž centrální přestupní stanice Tržnice. Dále došlo k modernizaci dispečinku DPKV. V rámci dalšího projektu došlo k vybavení některých autobusů MHD kamerami za účelem zajištění větší bezpečnosti osob a jejich odbavení při nástupu i výstupu z vozidla a v posledním projektu proběhla realizace preference autobusů MHD na světelných křižovatkách ve městě za účelem zrychlení a zvýšení plynulosti přepravy.

SMKV zrealizovalo v rámci obnovy památek dva projekty - Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech a Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády. Nyní je plánováno zrealizovat projekt Sadová kolonáda – dílčí úprava a připravuje se rekonstrukce Mlýnské kolonády.

V rámci opatření týkající se modernizace učeben byly SMKV zrealizovány ZŠ Poštovní - příroda mého okolí - učebna chemie, kabinet a schodišťová plošina a ZŠ Truhlářská 19 - dílny. Nyní jsou připravovány další projekty - Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna), Karlovy Vary, ZŠ 1. máje – učebna přírodopisu a zeměpisu, včetně vybavení, Karlovy Vary, ZŠ jazyků – učebna polytechniky a společná učebna fyziky a chemie, včetně kabinetů a vybavení.


Realizace všech projektů DPKV by měla být ukončena do konce roku 2018.

The person responsible for this page is: Blanka Heroutová

Last update: 7.5.2021